GRI

Koncernchefens kommentar

Starkt resultat i en utmanande omvärld

Sandvik levererade, trots en mycket utmanande omvärldsmiljö, ett starkt resultat under 2022 och vi tog viktiga steg i genomförandet av vår strategi. Vi genomgick även en historisk förändring när Sandvik Materials Technology börsnoterades som Alleima.

Stefan Widing, vd och koncernchef (foto)

Stefan Widing
vd och koncernchef

Vi har en tydlig strategi och tillväxtfokus där de lösningar vi erbjuder bidrar till att göra våra kunder mer produktiva och mer hållbara. Under året presenterade vi nya långsiktiga finansiella mål. Vi höjde vår tillväxtambition till 7 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel och lönsamhetsmålet sattes som ett målintervall på 20–22 procent för den justerade EBITA-marginalen. Vi introducerade även ett nytt skuldsättningsmål där finansiell nettoskuld/EBITDA ska understiga 1,5 medan utdelningsmålet på 50 procent av vinsten per aktie behölls oförändrat. Vår justerade rörelsevinst (EBITA) steg till SEK 22,5 miljarder (17,8) under 2022, en uppgång med 26 procent.

Rysslands krig i Ukraina leder till ogreppbara humanitära konsekvenser och har föranlett svåra men nödvändiga beslut för oss inom Sandvik. När kriget bröt ut i februari pausade vi vår verksamhet i Ryssland, med våra medarbetares säkerhet som högsta prioritet. I juni kommunicerade vi att vi avvecklar och lämnar den ryska marknaden.

I augusti noterades affärsområde Sandvik Materials Technology på Nasdaq Stockholm som Alleima, slutpunkten på ett komplext men framgångsrikt projekt. Jag är övertygad om att det är ett positivt steg för både Alleima och Sandvik och något som kommer att vara långsiktigt värdeskapande för oss båda.

Vi har identifierat ett antal fokusområden för Sandvik som vi ser kan bidra till att skapa ytterligare värde för våra kunder, där vi kan ta en ledande position och tillhandahålla mer heltäckande lösningar för behoven i kundernas värdekedja.

God organisk tillväxt

Vi fortsätter att se ett starkt momentum för batterielektrisk utrustning och automationslösningar på gruvsidan. Vi erhöll ett antal betydande ordrar inom dessa områden under året, däribland vår hittills största order på batterielektriska fordon. Det här är områden med stor framtidspotential som vi investerar i och lägger mycket fokus på för att fortsatt leda utvecklingen.

“Vi erhöll vår hittills största order på batteri-elektriska fordon.”

Våra investeringar i forskning och utveckling (FoU) är en grundförutsättning för ett starkt Sandvik. Våra FoU-investeringar uppgick till cirka 4,5 miljarder kronor under 2022, motsvarande 4 procent av koncernens intäkter. Den starka organiska tillväxten är ett tecken på styrkan i vår innovativa produktportfölj. Den totala orderingången steg 27 procent (17 procent i fast valuta) av vilket organisk tillväxt utgjorde 6 procent. De senaste åren har vi även fokuserat på att expandera inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror då det stärker vår position hos kunderna och samtidigt ökar vår motståndskraft.

Värdeskapande förvärv

Vi genomförde ett antal förvärv som bidrar till vår strategi. Vi slutförde förvärvet av Deswik – det världsledande företaget inom programvara för gruvplanering – och stärkte vår position mot gruvindustrin med förvärv inom avancerad optimeringsmjukvara och batteridiagnostik. Vi förvärvade Schenck Process Groups gruvverksamhet (SP Mining), en mycket betydelsefull affär för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions eftersom det bland annat skapar stor tillväxtpotential inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror. Vi genomförde också ett antal förvärv på maskinbearbetningssidan inom strategiska områden som runda verktyg och för att stärka vår kapacitet inom lättviktsmaterial, ett område som växer till följd av elektrifieringen inom fordonsindustrin. Med de förvärv vi gjorde under 2021 inom programvara nära komponenttillverkning har vi nu viktiga byggstenar på plats för att stegvis förverkliga vårt mål om att hjälpa våra kunder att automatisera hela produktionscykeln – från design och planering till tillverkning och kvalitetskontroll.

En flexibel organisation

I en oförutsägbar omvärldsmiljö behöver vi ha uppdaterade beredskapsplaner på plats så att vi är redo att agera snabbt oberoende av scenario. Under 2022 visade vi ännu en gång på motståndskraften, flexibiliteten och snabbheten i vår decentraliserade struktur då vi behövde navigera hög kostnadsinflation, fortsatt komponentbrist och störningar i försörjningskedjor, frakt och logistik. Överlag hanterade vi utmaningarna mycket väl och vi kompenserade oss för en stor del av kostnadsinflationen genom prishöjningar. Det visar att vi är uppskattade av våra kunder. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,8) under 2022.

Vi fokuserar kontinuerligt på kostnaderna och strävar ständigt efter att göra Sandvik mer konkurrenskraftigt, mer effektivt och mindre komplext. Då besparingarna från vårt senaste strukturprogram 2020 realiserats i sin helhet meddelade vi i maj att vi identifierat nya strukturåtgärder för att stödja vår strategiska inriktning. Detta program beräknas generera årliga besparingar på cirka 600 miljoner kronor, med full effekt 2025. Omstruktureringskostnaderna uppgår till totalt 1,7 miljarder kronor (670 miljoner kronor 2022 och resterande 2023).

Hållbarhet

Hållbarhet är en stor affärsmöjlighet för Sandvik. Vi kan göra särskilt stor skillnad genom att utveckla effektivare och säkrare lösningar som bidrar till att minska våra kunders resursförbrukning och öka deras produktivitet. Våra elektrifierings- och automationslösningar för gruvindustrin är konkreta exempel på hur vi driver hållbarhetsskiftet. Likaså har våra lösningar för smarta och automatiserade komponenttillverkningsprocesser stor potential.

I november skickade vi in klimatmål för godkännande till Science Based Targets initiative. De nya målen innebär att Sandvik åtar sig att ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. För scope 1 och scope 2 ska vi ha halverat utsläppen 2030 och nå nettonoll 2040.

Dessvärre så ökade olycksfallsfrekvensen (TRIFR) under året. Vi har en nollvision för olyckor på arbetsplatsen och intensifierade under året vårt fokus på området för att fortsätta vår långsiktiga positiva trend. Sandvik fortsätter att stödja principerna i Förenta Nationernas Global Compact och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Under 2022 fortsatte vi att bygga ett starkare Sandvik och det är glädjande att se alla framsteg som gjorts. Vi ser med tillförsikt fram emot de möjligheter som vi har framför oss.

Avslutningsvis så vill jag tacka våra medarbetare vars utomordentliga insatser under året har varit en förutsättning för vår fortsatt starka utveckling. Jag vill också rikta ett stort tack till våra aktieägare och kunder för ert fortsatta förtroende.

Stefan Widing
vd och koncernchef