Översikt

Aktien

Under 2022 sjönk aktiekursen med 23,5 procent samtidigt som OMXS30-index på Nasdaq Stockholm sjönk med 16,4 procent.

Sandviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2022 handlades aktien till 188,4 kronor (246,3), motsvarande ett börsvärde om 236 miljarder kronor. Det innebar att Sandvik var det 12:e (10) värdemässigt största företaget på Nasdaq Stockholm.

Handeln i aktien

Under 2022 omsattes sammanlagt 2,5 miljarder aktier (2,1) till ett värde av 470 miljarder kronor (460). Omsättningen av Sandvik-aktier på Nasdaq Stockholm stod för 24 procent (29) av den totala omsättningen. Andra marknader som BATS Chi-X och Turquoise stod för 76 procent (71). I USA kan Sandvik-aktien handlas genom depåbevis (American Depositary Receipts, ADR), en process som hanteras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Under 2022 omsattes i genomsnitt 145 756 depåbevis (81 059) per dag. Vid slutet av 2022 fanns 21 518 410 ADRs (24 887 171) utestående.

Utdelning och totalavkastning

Vårt mål är att utdelningen ska uppgå till åtminstone 50 procent av det justerade resultatet per aktie över en konjunkturcykel. Styrelsen har till årsstämman 2023 föreslagit en utdelning om 5,00 kronor per aktie (4,75). Det motsvarar cirka 6,3 miljarder kronor (6,0) och en direktavkastning på 2,7 procent baserat på kursen vid årets slut. Den föreslagna utdelningen motsvarar 42 procent av justerad vinst per aktie efter utspädning avseende kvarvarande verksamhet.

Förslag till utdelning per aktie, kronor

5,00

Aktiekapital

Antalet aktier uppgår till 1 254 385 923. Varje aktie har ett nominellt värde om 1,2 kronor och aktiekapitalet uppgår till 1 505 263 108 kronor. Koncernens aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. Sandvik äger inga egna aktier och senast nya aktier gavs ut var 2012 i samband med förvärvet av utestående aktier i Seco Tools.

Bemyndigande rörande förvärv av bolagets egna aktier

Årsstämman 2022 beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av Sandvik-aktier vid ett eller flera tillfällen till ett sådant antal att bolaget innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att löpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Hållbarhetsindex

Sandvik ingår i ett antal hållbarhetsindex, som FTSE4Good och Ethibel Excellence Europe. De är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Ägare

Under 2022 ökade antalet aktieägare till 143 065 (129 888). Det finns aktieägare i 76 länder och andelen aktieägare utanför Sverige uppgick till 41 procent (44) vid årets slut. De tio största enskilda aktieägarna innehade 37 procent av aktiekapitalet vid samma tidpunkt. Medlemmar av koncernledningen ägde den 31 december 2022 sammanlagt 127 293 aktier i Sandvik medan Sandviks styrelseledamöter ägde 1 042 870 aktier (inklusive suppleanter, exklusive verkställande direktören). Totalt motsvarade koncernledningens och styrelsens innehav 0,09 procent av kapital och röster.

Sandvik-aktien, 2022

Omsatt antal aktier och utveckling för Sandvik-aktien jämfört med utvecklingen för OMX Stockholm 30 (linjediagram)

Ägarfördelning per land, 31 december 2022

Cirkeldiagram som visa ägarfördelning per land, 31 december 2022. Sverige står för 59 %. (tårtdiagram)

Antal aktieägare, 31 december 2018–2022

Stapeldiagram som visar antal aktieägare, 31 december 2018-2022. Antalet för 2022 är 143 065 aktieägare. (stapeldiagram)
Nyckeltal

 

2021

2022

Antal aktier vid årets slut (miljoner)

1 254

1 254

Börsvärde vid årets slut (miljarder)

317

236

Antal aktieägare

129 888

143 065

Aktiekurs vid årets slut, SEK

246,31)

188,4

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

11,52

10,242)

Justerat resultat per aktie efter utspädning, SEK

11,49

11,982)

P/E-tal vid årets slut

21,9

18,42)

Kursförändring under året, %

+25,5

–23,5

Ordinarie utdelning, kr/aktie

4,75

5,003)

Utdelning/justerat resultat per aktie efter utspädning, %

41

422,3,4)

Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), %

28

–22

Andel aktier i Sverige, %

56

59

Andel aktier ägda av de 10 största ägargrupperna, %

36

41

1)

Exklusive Alleima.

2)

Kvarvarande verksamheter.

3)

Föreslagen utdelning.

4)

Utdelningsandelen är endast relaterad till kontant utdelning och innefattar ej utdelningsvärdet av Alleima. Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

De tio största aktieägargrupperna

31 december, %

2021

2022

AB Industrivärden

13,4

13,7

Alecta Pensionsförsäkring

4,5

4,8

Swedbank Robur Fonder

3,2

3,9

Vanguard

2,8

3,0

BlackRock

3,4

2,8

Lundbergföretagen AB

2,7

2,8

SEB fonder

1,9

1,7

Handelsbanken Fonder

1,4

1,5

Norges Bank

1,5

1,4

Invesco

1,4

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.