Sandvik som investering

Sandvik har ledande positioner inom alla sina verksamheter. Våra produkter och lösningar baseras på djup kunskap och expertis, hög innovationstakt samt långvariga, nära kundrelationer. Förutom att alltid sträva efter att vara kundernas förstaval har vi en passion för att vinna, vi agerar alltid etiskt och vi har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren. Utifrån denna stabila plattform har vi ambitionen att leverara lönsam tillväxt genom att genomföra skiftet mot tillväxt i vår strategi.

Våra strategiska prioriteringar handlar om att dra fördel av vårt kärnerbjudande, expandera i våra kunders värdekedja och stärka vår position inom snabbväxande segment och regioner. Det handlar om att utöka vårt digitala erbjudande och vara i framkant av hållbara lösningar.

Vårt tillväxtmål om 7 procent ska komma från organisk och förvärvad tillväxt. Att förse våra kunders verksamheter med ökad produktivitet och hållbarhetsvinster är integrerat i våra tillväxtambitioner och vårt värdeerbjudande. För att nå vårt mål är det digitala skiftet och hållbarhetsskiftet viktiga. Vi har som mål att växa vårt digitala erbjudande till 6,5 miljarder SEK till 2025 och 2022 åttog vi oss att koordinera våra nettonollmål med Science Based Targets initiative.

Under de senaste två åren har vi gjort viktiga framsteg i vår prioritering att växa. Vi har förvärvat fler än 20 företag, av vilka åtta 2022, samtliga strategiskt logiska. Vi har introducerat banbrytande innovationer och gjort stora framsteg inom viktiga områden, som att växa inom CAM och det pågående skiftet mot batterielektrisk gruvutrustning. Intäkterna växte med 31 procent under året, varav 8 procent organiskt. För att uppnå lönsam tillväxt måste vi vara flexibla. Vår decentraliserade organisation gör det möjligt att snabbare svara på marknadstrender, ekonomiska fluktuationer och kundbehov. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår egen operationella effektivitet och har ökat andel rörliga kostnader för att minska intjäningsvolatiliteten. Koncernen genererar ett starkt kassaflöde och 2022 uppgick fritt operativt kassaflöde till 12,1 miljarder SEK. Vårt syfte är att förbättra världen genom ingenjörskap och skapa fördelar för alla intressenter – våra kunder, medarbetare och samhällen – och i slutändan skapa aktieägarvärde. Under 2022 delade vi ut aktier i Alleima. Dessutom föreslog styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelningskvot om 42 procent, vilket är väl i linje med vår ambition att dela ut 50 procent av justerad vinst per aktie över en affärscykel.

Marknadsledande positioner – kundens förstaval

 • Genom att erbjuda kunder produkter och tjänster som förbättrar deras produktivitet och hållbarhet säkrar vi våra marknadsledande positioner och bibehåller värdebaserad prissättning
 • Strategiska och långsiktiga kundrelationer kombinerat med en decentraliserad beslutsmodell möjliggör att vi kan anpassa oss snabbare till nuvarande och framtida behov
 • Cirka 4 procent av årsintäkterna investeras i FoU för att garantera ett ledande produkterbjudande
 • Höga ingångsbarriärer till följd av en teknologiskt ledande position, kapitalintensitet och materialkunskap

Stark finansiell ställning möjliggör skifte mot tillväxt

 • En solid balansräkning, starkt kassaflöde
 • Tillväxtmål om minst 7 procent över en konjunkturcykel från organisk och förvärvad tillväxt
 • Capex om <4,2 miljarder kronor 2022, för 2023 cirka 4,5 miljarder kronor
 • Investeringar i produktutveckling
 • Förvärv för att bredda vårt värdeskapande kunderbjudande, leda digitalisering och automatisering samt expandera till snabbare växande marknader

Flexibla genom affärscykeln – Goda finansiella resultat

 • Stabil justerad EBITA-marginal 2022 om 20,0 procent, inom målintervallet 20–22 procent
 • Förstärkt marginalelasticitet och minskad omsättningscyklikalitet genom ökad penetration inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror, inklusive erbjudande inom programvara
 • Flexibel kostnadsstruktur för att säkra motståndskraft i nedgångar
 • Fortsatt arbete för att förbättra kostnadsstrukturer och operationell effektivitet

Aktieägarna belönas

 • Ansvarsfull och värdeskapande kapitalallokering
 • Policy om en utdelningskvot om 50 procent av justerad vinst per aktie över en konjunkturcykel
 • Genomsnittlig utdelningskvot om 42 procent för ett år, 51 procent över en treårsperiod och 39 procent över en femårsperiod
 • Justerad tillväxt för vinst per aktie om 4 procent över ett år, 3 över tre år och 8 procent över en femårsperiod.
 • Alleima delades ut framgångsrikt