Regelefterlevnad

Sandviks efterlevnadssystem omfattar fyra områden: mutor och korruption, konkurrenslagstiftning, handelsrätt och dataskydd. För att betona vikten av ett flexibelt efterlevnadssystem som är helt integrerat i verksamheten är efterlevnadssystemet del av Sandviks mål för 2030. Syftet är att säkerställa en väl fungerande struktur med kontroll över Sandviks internationella verksamhet och att hantera efterlevnadsrisker i alla länder där Sandvik verkar. Efterlevnadsprogrammet, bland annat riskidentifiering, policyer, utbildning, och kontroller, utformas av Group Compliance och implementeras av varje affärsområde. Group Compliance rapporterar till Sandviks chefsjurist och revisionsutskottet. För att säkerställa kontinuerlig koordinering och balans mellan kraven från Group Compliance och implementeringen i affärsområdena finns Sandvik Compliance Functional Council (CFC). Rådet består av Group Compliance, ansvariga för regelefterlevnad i affärsområdena samt cheferna för regelefterlevnad och business integrity, och det har till syfte att säkerställa effektiva och hållbara program.