K23 Övriga räntebärande skulder

 

2020

2021

Långfristiga skulder

 

 

Obligationer

11 344

15 129

Leasingskulder

2 170

2 975

Långfrisitga lån från finansinstitut

0

5 498

Övrigt

22

44

Totalt

13 536

23 646

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Obligationer

3 350

1 534

Leasingskulder

795

942

Kortfristiga lån från finansinstitut

67

8 151

Övrigt

139

77

Totalt

4 352

10 704

Redovisningsprinciper

Finansiella skulder exklusive derivat klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan upplåningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetal­ ningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden.

För information om villkor och återbetalningstider samt företa­gets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar se not K28.