K5 Ersättningar till revisorer

Arvoden och ersättningar till koncernens revisorer har uppgått till:

 

2020

2021

PwC

 

 

Revisionsarvode

–83

–78

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

–2

Skatterådgivning

–6

–10

Övriga tjänster

–22

–31

Totalt

–111

–121

 

 

 

Övriga revisionsbyråer

 

 

Revisionsarvode

–10

–11

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

–3

Skatterådgivning

–37

–17

Övriga tjänster

–48

–39

Totalt

–95

–70

Med revision avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Skatterådgivning avser tjänster inom skatteområdet. Övriga tjänster avser i allt väsentligt rådgivning inom revisionsnära områden som övrig försäkran, redovisning samt biträde med granskning i samband med förvärv.