Översikt

Bolagsstyrningsrapport

Sandvik AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Sandvik-koncernen, med dotterföretag i cirka 70 länder. Koncernen har cirka 44 000 medarbetare och intäkter i cirka 150 länder. Sandvik AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra relevanta lagar, förordningar och regler. Koden finns att tillgå från bolagsstyrning.se. Under 2021 tillämpade Sandvik Koden utan att avvika från någon av dess regler.

Bolagsstyrningsmodell

Grafik med 13 rutor med text som illustrerar Bolagsstyrningsmodellen (grafisk)