IF4 Uppförandekod

Sandviks uppförandekod baseras på våra kärnvärden och understryker vårt starka engagemang i etiskt och ansvarsfullt företagande samt efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser på alla marknader där vi är verksamma. Uppförandekoden beskriver principerna för hur våra medarbetare ska uppföra sig och ger vägledning i vårt dagliga arbete och beslutsfattande.

Sandvik har satt upp som mål att utbilda 100 procent av medarbetarna och långtidskonsulter med längre avtal än 90 dagar i uppförandekoden. Utbildningen omfattar även antikorruption, bekämpande av mutor, mångfald och inkludering med mera. Varje kvartal tar vi fram en rapport för uppföljning av detta mål. Vid utgången av 2021 hade 97 (98) procent av medarbetarna och de långvariga uppdragstagarna genomgått utbildning i vår uppförandekod. Samtliga medlemmar i koncernledningen har utbildats i koden. Vi har även satt upp ett mål för introduktionen av nya medarbetare, där 90 procent av de nyanställda ska genomgå utbildningen inom tre månader från anställning. Resultatet vid utgången av 2021 var 72 (76) procent. Uppförandekoden uppdaterades 2021 för att överensstämma med den uppdaterade Sandvik-strategin. En ny utbildning utvecklades för att stärka uppförandekodens principer hos medarbetarna. Utbildningen kommer att genomföras under 2022.