M3 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Medelantalet anställda var 3 529 (4 990) varav 27 procent kvinnor (25). All personal i Moderbolaget är anställda i Sverige.

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2020

2021

Löner och ersättningar

2 160

2 812

Sociala kostnader

770

1 126

Pensionskostnader

426

301

Totalt

3 356

4 239

 

 

 

Varav till styrelsemedlemmar och vd1)

 

 

Löner och ersättningar

38

39

Rörlig lön

19

Pensionskostnader

21

19

1)

Moderbolagets pensionsskulder hänförliga till dessa personer uppgick till 3 miljoner kronor (4).

Könsfördelningen i företagsledningen

Andel kvinnor, %

2020

2021

Styrelser och verkställande direktörer

27

30

Övriga ledande befattningshavare

29

44

Informationen angående incitamentsprogram finns i not K4.

Redovisningsprinciper

Ersättningar till medarbetare

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda planer än som anges i IAS 19. Moderbolaget följer bestämmelserna i tryggandelagen samt Finansinspektionens föreskrifter, eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De mest väsentliga skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, och att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar.