Definitioner

Finansiella mål

De finansiella målen för Sandvik-koncernen är exklusive avvecklad verksamhet men inklusive Sandvik Materials Technology om inget annat anges.

Tillväxt ≥5 procent

Målet innefattar både organisk och förvärvad tillväxt.

  • Över en konjunkturcykel
  • Organisk intäktstillväxt
  • Inklusive förvärv och avyttringar

Lägsta rörelsemarginal ≥16 procent

  • Beräknat på rullande 12 månader
  • Exklusive jämförelsestörande poster
  • Exklusive råmaterialpriseffekter inom Sandvik Materials Technology

Utdelningskvot 50 procent

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerat för jämförelsestörande poster över en konjunkturcykel.

Nettoskuldsättningsgrad <0,5

En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5, beräknat för koncernen totalt.

  • Ett årligt mål, exkluderat större förvärv
  • Inkluderar pensionsskulder och effekten vid införandet av IFRS 16

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av fyra kvartals genomsnitt för sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på totalt eget kapital

Årets koncernresultat i procent av fyra kvartals genomsnitt för totalt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av fyra kvartals genomsnitt för totalt kapital.

EBIT

Rörelseresultat, resultat före finansiella poster och skatt.

EBIT marginal*

Resultat före finansiella poster och skatt i relation till försäljning.

Justerad EBIT*

Resultat före finansiella poster och skatt, justerat för engångsposter som påverkar jämförbarheten.

Justerad EBITA*

Resultat före finansiella poster och skatt justerat för jämförelsestörande och förvärvsrelaterade poster, exklusive förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar.

Justerad EBITA marginal*

Resultat före finansiella poster och skatt justerat för jämförelsestörande och förvärvsrelaterade poster, exklusive förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar i relation till försäljning.

Justerad vinst per aktie*

Resultat justerat för jämförelsestörande poster, hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Jämförelsestörande poster

Poster som har en väsentlig inverkan på koncernens eller affärsområdenas resultat, avseende vinster och förluster från avyttring av verksamhet samt kostnader avseende omstrukturering och nedskrivningar.

Kapitalomsättningshastighet

Intäkterna i det senaste kvartalet uppräknat till årstakt dividerat med genomsnittligt rörelsekapital.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande kort- och långfristiga skulder (inklusive nettoavsättningar för pensioner) med avdrag för likvida medel, dividerat med totalt eget kapital.

Olycksfrekvens (LTIFR)

Antal frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar.

Orderingång

Orderingång för en period hänförs till värdet av alla erhållna order med omedelbar leverans och för order med framtida leverans där leveransdatum och kvantiteter har bekräftats. Allmänna försäljningsavtal inkluderas enbart när en slutlig överenskommelse gjorts och konfirmerats. Servicekontrakt ska inkluderas i orderingången med hela den bindande kontraktssumman vid kontraktets undertecknande.

Relativt rörelsekapital

Genomsnittligt rörelsekapital för de senaste fyra kvartalen, dividerat med intäkterna de senaste tolv månaderna.

Rörelsekapital

Summan av lager, kundfordringar och leverantörsskulder samt övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder exklusive skattefordringar och skatteskulder samt avsättningar.

Soliditet

Totalt eget kapital i relation till totalt kapital.

Total olycksfrekvens (TRIFR)

Totala antalet olyckor per miljon arbetade timmar.

Vinst per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

 

* Alternativa nyckeltal; Sandvik presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Sandvik anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiell mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.