K7 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 104 miljoner kronor (473). I beloppet ingår till största delen vinst från försäljning av mark, byggnader och uthyrda anläggningstillgångar med 237 miljoner kronor och vinst från avyttring av verksamhet med 202 miljoner kronor.

För 2020 ingår till största delen realiserat resultat på säkringsinstrument med 169 miljoner kronor samt valutakursvinster på 96 miljoner kronor.