M21 Transaktioner med närstående

Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 11 009 miljoner kronor (8 513), vilket motsvarar 90 procent (89), försäljning till koncernföretag. Exportandelen utgjorde 60 procent (67). Av moderbolagets inköp kom 2 149 miljoner kronor (1 886) eller 21 procent (23) från koncernföretag. Moderbolaget har inga lån till intresseföretag. Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 miljoner kronor (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Det finns inga anställningsavtal mellan bolag i koncernen och moderbolagets styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, de sägs upp på skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande.