K25 Övriga skulder

 

2020

2021

Övriga långfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

239

329

Övrigt

35

642

Totalt

274

971

 

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

233

280

Växelskulder

50

104

Kontraktsskulder

2 145

3 425

Övrigt

1 649

2 497

Totalt

4 077

6 306

I övriga långfristiga skulder ingår uppskjuten köpeskilling på förvärvade verksamheter och skulder till innehav utan bestämmande inflytande, se not K31.

Redovisningsprinciper

Övriga skulder

Övriga skulder exklusive derivat klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Derivat

Derivat klassificeras och redovisas till verkligt värde via resultaträkningen förutom dem som identifieras som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring.

Kontraktsskuld

En kontraktsskuld redovisas då betalnings erhålls innan prestationsåtagande blivit uppfyllt.