M8 Skatter

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

2020

2021

Periodens aktuella skatt

–624

–1 254

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

–57

67

Total aktuell skattekostnad

–681

–1 187

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag

1

–36

Total redovisad skattekostnad

–680

–1 223

Avstämning av verklig skatt, moderbolaget

Moderbolagets verkliga skattesats understiger nominell skattesats i Sverige, vilket huvudsakligen är en effekt av utdelningar från aktier i dotterföretag som är ej skattepliktiga intäkt.

Avstämning mellan moderbolagets nominella skattesats och moderbolagets verkliga skatt:

 

2020

2021

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat före skatt

3 547

 

6 157

 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

–759

–21,4

–1 268

–20,6

Skatteeffekter av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–51

–1,4

–617

–10,0

Ej skattepliktiga intäkter

178

5,0

583

9,5

Ändringar avseende tidigare år

–57

–1,6

67

1,1

Övrigt

9

0,2

12

0,1

Total redovisad verklig skatt

–680

–19,2

–1 223

–19,9

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder.

 

2020

2021

 

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Materiella anläggningstillgångar

–24

–24

–24

–24

Lager

6

6

11

11

Avsättningar

86

–11

75

-

–1

–1

Icke räntebärande poster

25

–1

24

76

–17

59

Totalt

117

–36

81

87

–42

45

 

 

 

 

 

 

 

Kvittning inom bolag

–117

117

–87

87

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

81

81

45

45

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2020

2021

Ingående balans, netto

80

81

Redovisat i resultaträkningen

1

–36

Utgående balans, netto

81

45

Förutom uppskjuten skattefordran/avsättning har Sandvik följande skulder och fordringar vad avser skatt:

 

2020

2021

Skatteskulder

–11

Skattefordran

246

Netto skatteskuld/skattefordran

–11

246

Redovisningsprinciper

Skatt

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I resultaträkningen för moderbolaget görs på motsvarande sätt ingen fördelning av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.