K12 Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

 

Före utspädning

Efter utspädning

 

 

 

 

 

 

2020

2021

2020

2021

Resultat per aktie, koncernen totalt

6,96

11,53

6,95

11,52

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet

6,99

11,54

6,98

11,52

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK

 

2020

2021

Årets resultat, koncernen totalt

8 735

14 461

Årets resultat, kvarvarande verksamhet

8 767

14 470

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, i tusental

 

2020

2021

Totalt antal stamaktier 1 januari

1 254 386

1 254 386

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, före utspädning

1 254 386

1 254 386

Effekt av aktieoptioner

1 677

1 425

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, efter utspädning

1 256 063

1 255 811

Resultat per aktie efter utspädning avser aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2018, 2019 och 2021. För 2020 års program tilldelades inga prestationsaktier, eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp inte uppfyllts. För ytterligare information om de långsiktiga incitamentsprogrammen se not K4.

Redovisningsprinciper

Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Resultat per aktie beräknas för både koncernen totalt och för kvarvarande verksamhet.

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder hänför sig till program för aktierelaterade ersättningar utgivna till anställda. Alla LTI-program inom Sandvik är prestationsbaserade och anses potentiellt ge utspädningseffekt. Utspädning uppstår endast när lösenkursen är lägre än börskursen och ökar ju större skillnaden är.