M10 Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

1 756

14 860

1 565

1 232

19 413

Nyanskaffningar

28

52

32

318

430

Avyttringar och utrangeringar

–201

–9 702

–702

–514

–11 119

Omklassificeringar

59

221

73

–383

–30

Utgående balans 31 december 2020

1 642

5 431

968

653

8 694

 

 

 

 

 

 

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

36

36

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående balans 31 december 2020

36

36

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

820

10 416

1 124

12 360

Avyttringar och utrangeringar

–95

–6 593

–530

–7 218

Omklassificeringar

–30

–30

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

46

252

78

376

Årets nedskrivningar

23

23

Utgående balans 31 december 2020

771

4 068

672

5 511

 

 

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2020

907

1 363

296

653

3 219

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

1 642

5 431

968

653

8 694

Nyanskaffningar

14

92

26

290

422

Avyttringar och utrangeringar

–239

–157

–34

–5

–435

Omklassificeringar

42

194

78

–316

–2

Utgående balans 31 december 2021

1 459

5 560

1 038

622

8 679

 

 

 

 

 

 

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

36

36

Avyttringar och utrangeringar

–4

–4

Utgående balans 31 december 2021

32

32

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

771

4 068

672

5 511

Avyttringar och utrangeringar

–121

–115

–27

–263

Årets nedskrivningar

46

258

77

381

Utgående balans 31 december 2021

696

4 211

722

5 629

 

 

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2021

795

1 349

316

622

3 082

Redovisningsprinciper

Låneutgifter

I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet under de perioder till vilka de hänför sig. Inga låneutgifter aktiveras på tillgångar.