K18 Varulager

 

2020

2021

Råvaror och förnödenheter

4 573

7 395

Varor under tillverkning

4 302

5 763

Färdiga varor

12 598

16 753

Totalt

21 473

29 910

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 300 miljoner kronor (270). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2021 eller 2020.

Redovisningsprinciper

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, med beaktande av inkurans. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet beräknas antingen genom tillämpning av lagervärderingsprincipen först-in-först-ut (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och för att få dem till deras nuvarande plats och i deras nuvarande skick eller genom en metod som bygger på vägda genomsnittspriser. Varulager med likartad beskaffenhet värderas enligt samma metod. För egentillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet.