IF1 Om redovisningen

Detta är Sandviks sextonde hållbarhetsredovisning och vi har för avsikt att fortsätta rapportera på motsvarande sätt årligen. Datan avser räkenskapsåret 2021. Sandviks senaste hållbarhetsrapport publicerades i mars 2021. De icke-finansiella noterna ger information om strategi, ledningssystem, intressentdialoger, väsentlighetsanalys och hållbarhetsdata.

Information enligt svensk lagstiftnings krav på hållbarhetsrapportering, lagstadgad hållbarhetsrapport, liksom Sandviks hållbarhetsredovisning återfinns på Värdeskapande erbjudanden, Hållbarhetsmål, Hållbara lösningar skapar värde, FN:s mål för hållbar utveckling, Riskhantering och Icke-finansiella noter. Se not M12 för en lista över de enheter som ingår i beräkningarna, om inte annat anges.

Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Standards nivå Core. Siffrorna som presenteras för 2021 är en sammanställning av samtliga rapporterande enheter, om inte annat anges. För datan används operationell kontroll som metod för konsolidering. Den täcker samtliga materiella aspekter utifrån den materialitetsanalys som beskrivs i IF3 och har granskats av en extern part. Från och med 2021 rapporterar Sandvik i enlighet med SASB:s redovisningsstandard för Industrial Machinery & Goods samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

Sandviks styrelse och vd har gett granskaren i uppdrag att utföra en kombinerad granskning av Sandvik Årsredovisning 2021. Granskaren är oberoende gentemot Sandvik.

Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) och vi rapporterar om de tio principerna i enlighet med kriterierna för UNGC:s avancerade nivå.