IF10 Hållbar leverantörshantering

Sandvik har omkring 53 000 leverantörer, fördelat på 91 länder, som tillhandahåller råmaterial, komponenter, produkter och tjänster. Under 2021 lanserade vi en tredje version av uppförandekoden för leverantörer (home.sandvik/suppliermanagement) som bland annan innebär en anpassning av leverantörskoden mot våra hållbarhetsmål. Sektionen för ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller uppdaterades med ett stycke om kobolt och för att överensstämma med EU-lagstiftningen 2017/821. Vi stärkte även leverantörskoden med ett avsnitt om due diligence-granskningar av mänskliga rättigheter.

Under 2021 fokuserade vi på att internutbilda våra inköpare för att stötta dem i arbetet med att ställa krav på och följa upp hållbarhetskraven vi ställer och cirka 57 procent av alla inköpare utbildades. Utbildningarna genomfördes av interna och externa experter och kommer att vara en del av utbildningspaketet för nya inköpare.

Våra inköpsaktiviteter spelar en viktig roll för att uppnå våra hållbarhetsmål, vare sig det handlar om det kontinuerliga arbetet tillsammans med leveratörer mot mer hållbara alternativ, att stötta projekt som byten till grön energi eller LED-belysning eller logistikprojekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från transporter.

Cirkularitet – övergång till cirkulära system

Cirkulär användning av råmaterial, till exempel genom våra återköpsprogram för hårdmetall, är en del av vår affärsmodell sedan många år. Med detta hållbarhetsmål stärker vi våra ambitioner inom en cirkulär leverantörskedja. Den nya leverantörskoden ställer krav på leverantörer att kontrollera, mäta, dokumentera och planera sitt arbete för att minimera sin miljöpåverkan ur ett cirkularitetsperspektiv. Den vägleder dem även i övergången från linjära till cirkulära system och i att arbeta mot bevarande av ändliga resurser och välja material och resurser som kan återanvändas och återvinnas.

Under 2021 fortsatte vi att ta fram baskrav inom utvalda inköpskategorier, som stål, CO2-utsläpp och cirkularitet. I vår verksamhet för metallbearbetning initierade vi ett program för att identifiera förpackningslösningar baserade på fossilfria material.

Klimat – minimerad klimatpåverkan

Vår nya leverantörskod uppmuntrar leverantörer att anta klimatmål i linje med Paris-avtalet. Vi ställer även krav på leverantörer att kontrollera, mäta, dokumentera och planera sitt arbeta för att minimera sin klimatpåverkan.

Människan i fokus – planer för förbättrad hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsplaner är en del av kraven vi ställer på våra leverantörer i vår leverantörskod. Leverantörer uppmanas att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö och vidta alla tillämpbara åtgärder för att förhindra incidenter och skador. Uppföljning av målet ingår i leverantörernas självutvärdering och revisionerna för efterlevnad av leverantörskoden.

Fair play – efterlevnad av leverantörskoden

Sandviks leverantörskod ställer krav på våra leverantörer inom hälsa och säkerhet, efterlevnad av relevant lagstiftning, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Som en del av koden ombeds leverantörer att ställa samma krav på sin egen leverantörskedja.

Sandviks leverantörer bedöms med avseende på risk att bryta mot kraven i koden, baserat på land- och kategoririsker och de placeras in som hög, medel eller låg risk. 2021 bedömdes 3 procent av inköpskostnaderna (1 213 leverantörer) medföra hög risk, fördelade på Kina (1,8 procent), Indien (0,9 procent), Mexiko (0,2 procent), Brasilien and Ryssland (0,15 procent vardera). Högriskleverantörer prioriteras för revisioner.

Genom att underteckna leverantörskoden ger leverantören Sandvik rätten att utföra revisioner av efterlevnaden. Till följd av den globala pandemin var det inte möjligt att utföra platsrevisioner i samma utsträckning som tidigare år och under året reviderades 15 leverantörer. 13 leverantörer reviderades utifrån leverantörskoden, varav 9 på plats och 4 på distans. Två revisioner relaterade till OECD:s Due Diligence Guidance of Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas genomfördes. Samtliga revisioner genomfördes av oberoende tredje part. Under året avslutades inga leverantörsrelationer på grund av identifierade brott mot uppförandekoden för leverantörer.

Vi uppdaterade våra riktlinjer för utvärderingar av leverantörskoden vilket resulterade i att vi beslutade om ett samarbete med Ecovadis, en organisation som utför oberoende utvärderingar av hållbarhetspraxis samt kontroll och bedömning av hållbarhetsrisker i förhållande till leverantörer.

Inköpskostnader per region

Cirkeldiagram som visar inköpskostnader per region. Europeiska länder står för 70 %. (tårtdiagram)

Ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller

Sandvik fördömer all verksamhet inom råvarusektorn kopplad till illegalt eller olagligt utnyttjande av malm som direkt eller indirekt finansierar eller gynnar beväpnade grupper i konfliktområden, eller som bidrar till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive barnarbete, och har vidtagit åtgärder för att hantera och minska dessa risker. Läs mer i vårt uppdaterade Responsible Sourcing of Minerals and Metals Statement på home.sandvik/responsiblesourcing som sedan 2021 även täcker inköp av kobolt.

Wolfram Bergbau und Hütten (WBH) är ett volframsmältverk och dotterbolag inom Sandvik med säte i Österrike. Företaget är sedan 2015 klassificerat som ett Conformant Tungsten Smelter och fortsatte under 2021 att förse Sandvik med största delen av den volfram som användes.

Sandvik anser att ett ansvarsfullt engagemang i småskaliga gruvbolag i konfliktområden och andra svåra områden kan skapa en hållbar livsmiljö och lokal utveckling. WBH erbjuder teknisk hjälp och utbildning i dessa gruvområden och medfinansierade under 2021 en oberoende studie av småskaliga gruvor i Rwanda. Den visade att engagemang och samarbete ger en positiv påverkan på gruvoperatörer, miljö och lokalsamhälle.

Sandvik genomför årligen en ursprungslandsutredning för att identifiera smältverk och raffinaderier i anslutning till vår leverantörskedja. Denna baseras på OECS:s Due Diligence Guidance. Sedan 2020 är Sandvik medlem av initiativet ”Responsible Minerals”.