K20 Övriga fordringar

 

2020

2021

Kontraktstillgångar

90

282

Derivat som innehas för säkring

332

618

Övriga icke-räntebärande fordringar

2 061

3 248

Övriga räntebärande fordringar

1 851

2 226

Övriga förskott till leverantörer

184

374

Totalt

4 519

6 748

Redovisningsprinciper

En kontraktstillgång bokförs när rätt att erhålla betalning för produkter eller tjänster är villkorat av något annat än endast tid förlöper.