GRI

K31 Rörelseförvärv

Förvärv av verksamheter som genomfördes under 2020 och 2021 presenteras i nedan tabell. Årliga intäkter och antal medarbetare avser senast kända information vid tidpunkten för transaktionen.

Affärsområde

Kassa­genererande enhet

Företag

Land

Förvärvsdatum

Årliga intäkter

Antal medarbetare

2020

 

 

 

 

 

 

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology

Summerill Tube Corporation

USA

14 januari 2020

100 MSEK 2018

45

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Seco Tools

Quimmico Centro Technológico (QCT)

Mexiko

1 juni 2020

90 MSEK 2019

130

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Rock Processing Solutions

Allied Construction Partners LLC

USA

2 oktober 2020

29 MUSD 2019

38

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Dormer Pramet

Miranda Tools

Indien

23 december 2020

200 MSEK 2019

580

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

CGTech

USA

31 december 2020

470 MSEK 2019

180

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

DSI Underground1)

Tyskland

7 juli 2021

596 MEUR 2020

2000

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd2)

Kina

31 juli 2021

400 MSEK 12M Q220–Q121

500

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

CNC Software Inc.

USA

29 september 2021

60 MUSD 2020

220

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Tricon

Australien

1 oktober 2021

18 MAUD 12M Q319–Q220

24

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

DWFritz Automation Inc.

USA

1 oktober 2021

720 MSEK 2020

560

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology

Accuratech Group

Schweiz

4 oktober 2021

75 MSEK 2020

50

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Cambrio

USA

15 oktober 2021

628 MSEK 2020

375

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Seco Tools

Fabryka Narzędzi FANAR S.A.

Polen

2 november 2021

175 MSEK 2020

230

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Kwatani

Sydafrika

9 december 2021

175 MSEK 2020

150

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

ICAM Technologies Corporation

Kanada

23 december 2021

30 MSEK 2020

27

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

GWS Tool Group

USA

23 december 2021

41 MUSD 2020

490

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Dimensional Control Systems

USA

27 december 2021

92 MSEK 2020

70

1)

Den 3 augusti 2021 förvärvade Sandvik Jennmars andel av Rocbolt Technologies JV:s i Kina, Sydafrika och Mongoliet.

2)

Förvärvat 67 procent av Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co. Ltd, med en köp/säljoption för den återstående andelen om tre år.

Förvärv

Samtliga förvärv ovan genomfördes via köp av 100 procent av aktierna och rösterna eller genom köp av nettotillgångarna i de förvärvade verksamheterna, med undantag för förvärvet av Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd som genomfördes via köp av 67 procent av aktierna och rösterna med en köp/säljoption att köpa/sälja den återstående andelen om tre år. För information om den redovisningsmässiga hanteringen av köp/säljoptionen se not K21. Sandvik fick bestämmande inflytande över verksamheterna vid förvärvstidpunkten. Inga egetkapitalinstrument har emitterats i samband med förvärven. Samtliga förvärv har redovisats genom tillämpning av förvärvsmetoden.

De belopp som redovisas i de följande tabellerna ger information om redovisade belopp sammantaget per affärsområde. De relativa beloppen för de enskilda förvärven bedöms inte vara betydande, förutom för DSI Underground, CNC Software Inc., DWFritz Automation Inc. och Cambrio som redovisas separat. Sandvik analyserar för närvarande de slutliga värdena på vissa nyligen förvärvade rörelser. Inga väsentliga justeringar väntas.

Verkligt värde för tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter genomförda under 2021

Det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder har preliminärt beräknats avseende alla förvärv gjorda under 2021. Endast mindre IFRS-justeringar har skett av förvärvade värden.

Verkligt värde redovisat i koncernen 2021

 

SMR

SRP

SMM

SMT

Totalt

Immateriella anläggningstillgångar

57

0

32

1

91

Materiella anläggningstillgångar

740

3

809

25

1 577

Övriga anläggningstillgångar

452

13

101

26

592

Varulager

1 042

32

672

25

1 771

Fordringar

1 445

45

955

24

2 468

Övriga omsättningstillgångar

52

1

78

131

Likvida medel

386

67

690

5

1 148

Räntebärande skulder

–2 542

–73

–2 053

–122

–4 790

Övriga skulder och avsättningar

–1 424

–52

–1 598

–21

–3 095

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–525

–5

–522

–4

–1 056

Identifierbara nettotillgångar

–316

32

–836

–43

–1 163

Goodwill och andra övervärden

8 521

105

17 509

108

26 244

Innehav utan bestämmande inflytande

–7

–7

Extern skuld till minoritetsaktieägare

–323

–323

Köpeskilling

–8 198

–138

–16 625

–65

–25 026

Uppskjuten köpeskilling

49

26

218

293

Likvida medel i förvärvade verksamheter

386

67

690

5

1 148

Erlagd likvid, netto

–7 763

–44

–15 718

–60

–23 585

Förvärv genomförda av Sandvik Mining and Rock Solutions

I juli förvärvade Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR) DSI Underground, den ledande globala markstöds- och bergförstärkningsleverantören för tunnel- och gruvdrift. Förvärvet är ett viktigt steg i Sandviks tillväxtambition. DSI Undergrounds expertis inom säkerhet och produktivitet under jord och deras geografiska räckvidd stärker ytterligare Sandviks världsledande marknadsposition inom gruvdrift. DSI Underground är närvarande i 70 länder och har 22 produktionsenheter nära sina slutkunder. Förvärvet omfattade DSI:s ägarandel i fyra joint ventures (Rocbolt Technologies) baserat i Kina, Sydafrika, Mongoliet och Australien. I augusti förvärvade Sandvik Mining and Rock Solutions andelen av Rocbolt Technologies joint venture (JV) i Kina, Sydafrika och Mongoliet från JV-partnern (Jennmar). Jennmar kommer att fortsätta att vara en JV-partner i Australien. Transaktionskostnaderna för hela förvärvet uppgick till 33 miljoner kronor. Goodwill om 6 344 miljoner kronor och andra övervärden om 2 038 miljoner kronor redovisades vid köpet. Affären har en något positiv effekt på resultatet per aktie. Goodwill är inte skattemässigt avdragsgillt.

Verkligt värde redovisat 2021, Sandvik Mining and Rock Solutions

 

SMR totalt

Varav DSI

Immateriella anläggningstillgångar

57

57

Materiella anläggningstillgångar

740

737

Övriga anläggningstillgångar

452

447

Varulager

1 042

1 007

Fordringar

1 445

1 424

Övriga omsättningstillgångar

52

52

Likvida medel

386

371

Räntebärande skulder

–2 542

–2 534

Övriga skulder och avsättningar

–1 424

–1 403

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–525

–511

Identifierbara nettotillgångar

–316

–352

Goodwill och andra övervärden

8 521

8 382

Innehav utan bestämmande inflytande

–7

–7

Köpeskilling

–8 198

–8 022

Uppskjuten köpeskilling

49

Likvida medel i förvärvade verksamheter

386

371

Erlagd likvid, netto

–7 763

–7 651

Förvärv genomförda av Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions (SRP) genomförde inga större förvärv under 2021.

Förvärv genomförda av Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

I september förvärvade Design & Planning Automation-divisionen inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (SMM) det amerikanska bolaget CNC Software Inc., en ledande leverantör av integrerade lösningar inom CAD/CAM-mjukvara för tillverkningsindustrin och företaget bakom Mastercam, den mest använda CAM-lösningen (Computer Aided Manufacturing) inom industrin. Genom att förvärva CNC Software får Sandvik tillgång till ett CAM-erbjudande i världsklass. Mjukvarulösningen Mastercam har en installerad bas på omkring 270 000 licenser/användare, vilket är den största inom industrin. De har även ett starkt nätverk av återförsäljare och väletablerade partnerskap med ledande maskintillverkare och verktygsföretag. Detta är i linje med vår strategi att växa inom området för digital tillverkning, specifikt med fokus på industriell mjukvara som ligger nära komponenttillverkning. Förvärvet av CNC Software och Mastercam-portföljen, i kombination med vårt existerande erbjudande och omfattande tillverkningskunnande, kommer att göra Sandvik till en ledande aktör på den övergripande CAM-marknaden mätt i installerad bas. Affären har en något negativ effekt på Sandviks vinst per aktie från början. Transaktionskostnaderna uppgick till 26 miljoner kronor. Goodwill om 3 175 miljoner kronor och andra övervärden på 1 813 miljoner kronor redovisades vid köpet. Goodwill är skattemässigt avdragsgillt.

I oktober förvärvade divisionen Industrial Metrology inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (SMM) amerikanska bolaget DWFritz Automation Inc., en ledande global leverantör av precisionsmetrologi samt inspektions- och monteringslösningar för avancerad tillverkning. DWFritz Automation Inc. designar, tillverkar och installerar höghastighets- och non-contact-lösningar inom avancerad industriell metrologi och automationssystem. Med DWFritz Automation Inc. kommer Sandvik att bredda sitt nuvarande industriella metrologierbjudande, och ta en ledande position inom produktionsintegrerad metrologi samt utöka sin position inom höghastighets-, högvolyms-, och non-contact-inspektion, kombinerat med monteringsautomation. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer inledningsvis att vara neutral. Transaktionskostnaderna uppgick till 38 miljoner kronor. Goodwill om 755 miljoner kronor och andra övervärden på 296 miljoner kronor redovisades vid köpet. Goodwill är skattemässigt avdragsgillt. DWFritz Automation Inc. har en villkorad köpeskillingsklausul och det verkliga värdet på den villkorade köpeskillingen har beräknats baserat på en diskonteringsränta på 16,7 procent.

I oktober förvärvade divisionen Design and Planning Automation inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (SMM) det amerikanska bolaget Cambrio, en ledande aktör som erbjuder integrerade lösningar inom CAD/CAM-mjukvara för tillverkningsindustrier såsom fordons-, transport-, energi-, medicin-, och flygindustri. Genom att förvärva Cambrio kommer Sandvik att etablera en viktig position på CAM-marknaden, vilken inkluderar både specifik verktygstillverkning och mer generell maskinbearbetning. Detta kommer att komplettera det existerande kunderbjudandet inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Cambrios produktportfölj inkluderar GibbsCAM, med fokus på fräsning och svarvning, Cimatron, som är specialiserad på formgjutning, och SigmaNEST, som är avsedd för effektiv metallbearbetning och nesting. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara neutral. Transaktionskostnaderna uppgick till 83 miljoner kronor. Goodwill om 5 120 miljoner kronor och andra övervärden på 1 840 miljoner kronor redovisades vid köpet. Goodwill är inte skattemässigt avdragsgillt.

Verkligt värde redovisat 2021, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

 

SMM totalt

Varav CNC Software Inc.

Varav DWFritz Automation Inc.

Varav Cambrio

Immateriella anläggningstillgångar

32

0

13

0

Materiella anläggningstillgångar

809

2

119

7

Övriga anläggningstillgångar

101

71

28

Varulager

672

116

2

Fordringar

955

69

188

179

Övriga omsättningstillgångar

78

12

16

26

Likvida medel

690

89

167

267

Räntebärande skulder

–2 053

–1

–243

–797

Övriga skulder och avsättningar

–1 598

–242

–331

–330

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–522

–478

Identifierbara nettotillgångar

–836

–70

116

–1 095

Goodwill och andra övervärden

17 509

4 988

1 051

6 960

Extern skuld till minoritetsaktieägare

–323

Köpeskilling

–16 625

–4 918

–1 167

–5 865

Uppskjuten köpeskilling

218

209

Likvida medel i förvärvade verksamheter

690

89

167

267

Erlagd likvid, netto

–15 718

–4 828

–791

–5 598

Förvärv genomförda av Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology (SMT) genomförde inga större förvärv under 2021.

Bidrag från företag förvärvade under 2020 per affärsområde

 

SRP

SMM

SMT

Totalt

Bidrag från tidpunkten då bestämmande inflytande förelåg

 

 

 

 

Intäkter

50

25

79

154

Årets vinst/förlust

–2

–9

3

–8

 

 

 

 

 

Bidrag om förvärvsdatum hade varit 1 januari innevarande år

 

 

 

 

Intäkter

227

523

79

829

Årets vinst/förlust

–1

4

3

6

Bidrag från företag förvärvade under 2021 per affärsområde

 

SMR totalt

Varav DSI

SRP

SMM totalt

Varav CNC Software

Varav DWFritz Automation Inc.

Varav Cambrio

SMT

Totalt

Bidrag från förvärvsdatum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

3 678

3 650

6

776

161

202

151

25

4 485

Årets vinst/förlust

103

98

–1

27

22

–38

22

–3

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag om förvärvsdatum hade varit 1 januari innevarande år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

7 194

7 148

191

3 709

571

888

666

107

11 201

Årets vinst/förlust

100

79

22

270

78

–91

57

7

399

Förändring i totalt verkligt värde i koncernen 2021 från förvärvade verksamheter under 2020

 

SRP

SMM

SMT

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

Förändring

2020

2021

Förändring

2020

2021

Förändring

2020

2021

Förändring

Immateriella anläggningstillgångar

390

391

1

36

36

426

427

1

Materiella anläggningstillgångar

9

9

96

96

24

24

129

129

Övriga anläggningstillgångar

2

2

25

26

27

28

1

Varulager

52

52

39

40

1

39

39

130

131

1

Fordringar

26

27

1

146

141

–5

17

17

189

185

–4

Övriga omsättningstillgångar

1

1

22

17

–5

23

18

–5

Likvida medel

5

5

70

72

2

75

77

2

Räntebärande skulder

–2

–2

–16

–21

–5

–18

–23

–5

Övriga skulder och avsättningar

–11

–11

–150

–138

12

–26

–26

–187

–175

12

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

2

2

–192

1

193

–190

3

193

Identifierbara nettotillgångar

84

85

1

430

625

194

90

90

604

800

196

Goodwill och andra övervärden

20

20

0

2 793

2 592

–201

2 813

2 612

–201

Köpeskilling

–104

–105

–1

–3 223

–3 217

7

–90

–90

0

–3 417

–3 412

5

Likvida medel i förvärvade verksamheter

5

5

70

72

2

75

77

2

Erlagd likvid, netto

–99

–100

–1

–3 153

–3 145

9

–90

–90

0

–3 342

–3 335

7

Verkligt värde från gjorda förvärv under 2020 har förändrats för att slutlig köpeskilling har etablerats under 2021.

Redovisningsprinciper

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har kontroll över investeringsobjektet, är exponerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med det datum det bestämmande inflytandet erhålls till det datum då det upphör. I de fall dotterföretagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Vid samgåenden identifieras och klassificeras de förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna, och värderas till verkligt värde på förvärvsdagen (kallas också förvärvsprisallokering).

Transaktionskostnader som uppkommer i samband med förvärv redovisas direkt i årets resultat under övriga rörelsekostnader.

Villkorade köpeskillingar redovisas som finansiella skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade köpeskillingar omvärderas vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid stegvisa förvärv, när Sandvik förvärvar ett bestämmande inflytande, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar till verkligt värde och resultatet från omvärderingen redovisas i årets resultat. Om det bestämmande inflytandet går förlorat vid en avyttring, redovisas nettoresultatet i årets resultat. Verkligt värde av ett eventuellt resterande innehav i den avyttrade verksamheten beräknas vid tidpunkten för avyttringen, och effekten av detta redovisas i årets resultat.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Affärsområdena använder uppskattningar och bedömningar avseende allokering av goodwill och andra övervärden vid företagsförvärv.