Översikt

Hållbarhetsstyrning

Sandviks affärsstrategi, affärsmodell och hållbarhetsmålen för 2030 utgör grunden för företagets hållbarhetsstyrning. Vi sätter mål som är relevanta för att adressera materiella områden och effektivt hantera relaterade risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa ekonomisk, miljömässig och social regelefterlevnad.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhet inom Sandvik, under översyn av revisionskommittén. Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Sandviks hållbarhetsstrategi och agenda medan affärsområdena och divisionerna ansvarar för implementering och uppföljning. Koncernstab Kommunikation och Hållbarhet ansvarar för koordineringen inom koncernen. Affärsområdena ansvarar också för bedömning och hantering av hållbarhetsrisker i respektive verksamhet. KPI:er konsolideras och rapporteras för att följa upp mål på koncern- och affärsområdesnivå. Varje år utvärderar vi våra resultat, sätter upp mål och fokusåtgärder för det kommande året.

Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) är ett forum för samarbete och utbyte av goda exempel inom Sandvik. Rådet består av representanter från affärsområdena och koncernfunktioner. Hållbarhetsfunktionen samordnar hållbarhetsagendan tillsammans med affärsområdena.