En Strategi för Tillväxt

Sandviks strategi syftar till att driva lönsam tillväxt, skapa värde för våra aktieägare och bygga ett starkt företag. Den utgår från våra kärnvärden, tydliga målsättningar inom sex strategiska områden och ett decentraliserat arbetssätt.

Våra kärnvärden Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win representerar kärnan i vår kultur. Kärnvärdena och vår uppförandekod ger vägledning i vårt dagliga arbete och utgör en stabil plattform för vår strategi.

Strategin fokuserar på sex strategiska målområden med inriktning på tillväxt och en högkvalitativ verksamhet. Skifte mot tillväxt, digitalt skifte och skifte mot hållbarhet är av transformativ natur medan kundens förstaval, flexibilitet genom affärscykeln och en attraktiv arbetsgivare har mer fokus på kontinuerliga förbättringar.

Vi har etablerat ett decentraliserat arbetssätt med fullt kostnads- och intäktsansvar för att möjliggöra ett optimalt utfall av strategin. Det skapar även transparens och tydliga ansvar. Beslutsfattande nära kund ger en flexibel organisation som snabbt kan reagera på kundernas behov. Starka ledare och engagerade medarbetare är viktiga för att leverera enligt strategin och vi investerar mycket i medarbetarna och att utveckla våra ledare.

Customer Focus Fair Play We make the Shift - Advancing the world through engineering Passion to win Innovation Shift to growth Customers choice Agile through cycle Digital shift Employer of choice Sustainability shift

Skifte mot tillväxt

Mål för 2025

 • Vi ska växa med minst 5 procent (genomsnittlig årlig tillväxt, CAGR) över en konjunkturcykel, vilket skulle innebära att vi omsätter 115 miljarder kronor 2025
 • Vi ska ha en nyförsäljningsgrad om 30–35 procent, definierat som andelen försäljning från produkter yngre än fem år

Resultat 2021

 • Vi växte med 5 procent (CAGR) under 2016–2021. Vi adderade mer än 10 miljarder kronor till årlig omsättning från strategiska förvärv
 • Vi uppnådde en nyförsäljningsgrad om 20–25 procent

Digitalt skifte

Mål för 2025

 • Vi ska utöka vårt erbjudande inom digitala lösningar och programvara
 • 70 procent av våra anläggningar1) ska ha implementerat moderna ERP-plattformar för att möjliggöra ett sömlöst flöde

Resultat 2021

 • Försäljningen från digitala lösningar och programvara uppgick till 1,9 miljarder SEK
 • 41 procent av våra anläggningar hade implementerat plattformar för sömlösa flöden

Skifte mot hållbarhet

Mål för 2025

 • Vi ska minska koldioxidutsläppen med 25 procent
 • Vi ska minska avfallet med 25 procent
 • Vi ska ha en total olycksfrekvens (TRIFR) om 2,5

Resultat 2021

 • Koldioxidutsläppen minskade med 16,4 procent under 2021 och har minskat med 34 procent i förhållande till basvärdet (2016–2018)
 • Det totala avfallet ökade med 8 procent under 2021 men har minskat med 10 procent jämfört med basvärdet
 • TRIFR ökade med 9 procent till 3,5. Jämfört med basvärdet har TRIFR minskat med 24 procent

Kundens förstaval

Mål för 2025

 • 100 procent av våra divisioner ska mäta kundnöjdhet och uppvisa verifierade förbättringar

Resultat 2021

 • Divisionerna fokuserade på att etablera strukturerade sätt att mäta och förbättra kundnöjdheten

Flexibilitet genom affärscykeln

Mål för 2025

 • Vi ska ha en minsta rörelsemarginal om 16 procent, sett över en affärscykel, och kunna hantera en 10-procentig volymnedgång

Resultat 2021

 • Den justerade rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 18,3 procent

En attraktiv arbetsgivare

Mål för 2025

 • Vi ska ha 25 procent kvinnliga chefer
 • Engagemangsgraden hos medarbetarna ska vara över medel i branschen

Resultat 2021

 • Vid årsskiftet var 19,8 procent av cheferna kvinnor.
 • Den genomsnittliga engagemangsgraden hos medarbetarna var 79 procent.

Kärnvärden och syfte

Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win är våra kärnvärden. De utgör grunden i vår företagskultur och visar vägen för våra handlingar och dagliga affärsbeslut. Customer Focus: Vi strävar ständigt efter att överträffa våra kunders förväntningar och göra dem framgångsrika i sin verksamhet. Vi är decentraliserade och beslut tas nära kunden. Innovation: Vi strävar alltid efter teknologiskt ledarskap och framgångsrika partnerskap. Vi arbetar för dagliga framsteg och innovativa skiften. Fair Play: Vi sätter hälsa och säkerhet främst. Vi är etiska, följer regler och bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Passion to Win: Vi stärker vårt marknadsledarskap genom stark prestationsledning, ständiga förbättringar och självständiga medarbetare. Vår passion är att göra vårt företag till nummer ett.

År 2021 definierade vi ett nytt syfte: Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen. Det fångar vår framåtsträvande ambition med innovativa lösningar som gör skillnad inom områden som digitalisering och hållbarhet och skapar värde för medarbetare, kunder, aktieägare och samhälle.

1) Exklusive Sandvik Materials Technology.