K22 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Sandvik tillhandahåller pensionslösningar i egen regi samt deltar på annat sätt i ett antal förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner och andra planer avseende långfristiga ersättningar till anställda runt om i världen. Pensionsplanerna är strukturerade i enlighet med lokala regler och lokal praxis. De för koncernen väsentligaste förmånsbestämda pensionsplanerna beskrivs nedan.

Sverige

Den svenska pensionsplanen är fonderad i en stiftelse, pensionen baseras på slutlönen och är delvis stängd för nya inträden i den meningen att endast nya anställda födda före 1979 har möjlighet att inträda i planen. Anställda som är födda efter 1979 ingår i en avgiftsbestämd plan. Det finns inga fonderingskrav för den förmånsbestämda planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs direkt från Sandvik. De totala tillgångarna i denna stiftelse uppgick till 3 624 miljoner kronor (3 101) vilket var 136 miljoner kronor (271) högre än kapitalvärdet av de motsvarande pensionsåtagandena för hela stiftelsen.

Åtaganden för familjepension tryggas genom försäkring i Alecta, detta åtagande är förmånsbestämt. Bolaget har dock inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa åtaganden som en förmånsbestämd plan, utan dessa redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången av 2021 redovisade Alecta ett överskott i planen på preliminärt 172 procent (148).

Koncernens andel av Alectas totala sparpremier uppgår till 0,1 procent, koncernens andel av totalt aktiva försäkrade uppgår till 0,6 procent. Premier som ska betalas till Alecta under 2022 uppskattas till 36 miljoner kronor (52).

Koncernens ömsesidiga åtagande med kreditförsäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti i Sverige klassificeras som ansvarsförbindelse och uppgår till 71 miljoner kronor (64). Detta ömsesidiga åtagande kan endast tas i anspråk om PRI Pensionsgaranti konsumerat alla sina tillgångar och uppgår till maximalt 2 procent av koncernens pensionsåtaganden i Sverige.

Storbritannien

Den huvudsakliga pensionsplanen i Storbritannien är fonderad i en stiftelse, den är stängd för nya inträden och pensionen baseras på slutlönen. Fonderingsnivån omvärderas vart tredje år, och om denna värdering indikerar ett behov av att öka fonderingen så tillskjuter bolaget pengar till planen över en viss tid. Planen styrs av styrelsemedlemmar som fattar investeringsbeslut efter att ha konsulterat med bolaget. Sandvik och Trustees har som en del av den aktuariella värderingen kommit överens om en plan för att täcka underskott och nyintjäning av pensioner. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen. Majoriteten av förmånsbestämda planer stängdes för framtida intjäning per 31 augusti 2021 och ersattes av avgiftsbestämda pensionsplaner.

USA

Det finns ett antal pensionsplaner i USA, inklusive åtaganden för sjukvårdsförmåner. Den största pensionsplanen täcker 92 procent av det totala åtagandet i USA. Pensionen baseras på slutlönen och är stängd för nya inträden. Fonderingsnivån omvärderas varje år med ett mål att återställa fonderingsnivån över sju års tid. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från planen. De som är berättigade till pensionsplanen är också berättigade till sjukplanen vid pensionering. Sjukvårdsplanen ger ett belopp för varje tjänsteår baserat på den ålder då personen går i pension. Majoriteten av förmånsbestämda planer stängdes för framtida intjäning per 30 juni 2021 och ersattes av avgiftsbestämda pensionsplaner.

Finland

I Finland har Sandvik en förmånsbestämd pensionsplan som är fonderad i en stiftelse. Förmånerna som omfattas är ålderspension och invaliditetspension. Utöver de förmåner som företaget garanterar, finns även en komponent i pensionen som är avgiftsbestämd. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

Tyskland

I Tyskland har Sandvik förmånsbestämda pensionsplaner. För ett antal år sedan bildade Sandvik en stiftelse, en så kallad Contractual Trust Agreement, som omfattar nuvarande anställda inom merparten av Sandviks tyska bolag. Pensionsåtaganden för pensionärer och fribrevshavare är fortfarande ofonderade. Pensionen baseras på slutlönen och andra parametrar, det finns inga fonderingskrav och det är ett krav på de anställda i planen att tillskjuta en viss procent av lönen till planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från bolaget.

Övriga

Övriga länder med materiella förmånsbestämda pensionsplaner är Kanada, Japan och Österikke.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2020

2021

Ingående balans 1 januari

31 845

33 038

Kostnad för nyintjänande

728

611

Kostnader för tjänstgöring under tidigare år

–357

Regleringar

0

–2

Räntekostnad

632

539

Inbetalningar från anställda

30

29

Pensionsutbetalningar

–1 210

–1 137

Aktuariella vinster/förluster hänförligt till:

 

 

– Finansiella antaganden

2 495

–1 785

– Demografiska antaganden

206

–27

– Erfarenhetsbaserade förändringar

482

16

Förvärv av rörelse

85

Övrigt

–2

98

Valutakursdifferenser

–2 167

1 689

Utgående balans 31 december

33 038

32 799

Förvaltningstillgångar

 

2020

2021

Ingående balans 1 januari

24 757

24 803

Ränteintäkt

505

418

Regleringar

0

–148

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

429

214

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

245

244

Av arbetsgivaren utbetalda regleringar

3

Inbetalningar från anställda

30

29

Pensionsutbetalningar

–1 210

–1 137

Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive belopp som ingår i ränteintäkt

2 055

1 555

Tillgångsbegränsningen

–10

–915

Förvärv av rörelse

40

Övrigt

–9

58

Valutakursdifferenser

–1 990

1 728

Utgående balans 31 december

24 803

26 891

 

 

 

Avkastningen av förvaltningstillgångarna

2 550

1 058

Konsolideringsnivån för de fonderade planerna

79

90

Konsolideringsnivån för samtliga planer, inklusive ofonderade

75

85

Förväntad utbetalningar för nästa år

616

396

Information per land, 31 december 2020

Sverige

Stor-
britannien

USA

Finland

Tyskland

Övriga

Totalt

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

8 854

8 172

7 750

3 989

2 692

1 581

33 038

– varav för aktiva

4 715

1 703

3 256

1 236

1 115

1 051

13 077

– varav intjänade men ej uttagna

2 492

2 531

909

881

309

82

7 203

– varav för pensionärer

1 647

3 938

3 585

1 872

1 268

443

12 753

Förvaltningstillgångar

3 101

7 554

7 540

3 816

1 596

1 206

24 813

Tillgångsbegränsningen

–10

–10

Totalt överskott/(underskott)

–5 753

–618

–209

–174

–1 096

–385

–8 236

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–273

Total netto skuld

8 509

Avsättning för pensioner

8 822

Tillgång fonderade pensionsplaner

313

Fonderingsnivå, %

35

92

97

96

59

76

75

Netto skuld för sjukvårdspensionsplaner

268

59

327

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

23

17

14

18

14

N/A

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i resultaträkningen/Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–333

–62

–146

–118

–42

–29

–729

Räntekostnad

–80

–5

–12

1

–17

–14

–126

Aktuariella vinster/(förluster)

–829

–419

145

–170

83

45

–1 146

Total kostnad för förmånsbestämda pensionsplaner före skatt

416

356

–300

45

–154

–95

–2 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i kassaflödet

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

0

–146

–177

–36

–50

–19

–429

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–120

0

–23

0

–63

–39

–245

Utbetalda regleringar

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

23

21

23

22

N/A

N/A

Inflation, %

1,75

2,85

2,25

1,2

2

N/A

2,11

Diskonteringsränta, % (vägt snitt)

1,5

1,45

2,18

0,8

1

N/A

1,58

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3

2,69

3

2,5

3

N/A

2,87

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring i antal år.

Information per land, 31 december 2021

Sverige

Stor-
britannien

USA

Finland

Tyskland

Övriga

Totalt

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

8 181

8 327

7 653

4 154

2 727

1 757

32 799

– varav för aktiva

4 123

2 711

1 310

1 083

1 195

10 423

– varav intjänade men ej uttagna

2 459

4 252

938

911

374

84

9 018

– varav för pensionärer

1 599

4 076

4 003

1 932

1 270

478

13 358

Förvaltningstillgångar

3 624

8 311

8 371

4 514

1 666

1 321

27 806

Tillgångsbegränsningen

–905

–9

–915

Totalt överskott/(underskott)

–4 558

–17

–188

360

–1 061

–445

–5 908

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–229

Total netto skuld

6 137

Avsättning för pensioner

6 904

Tillgång fonderade pensionsplaner

768

Fonderingsnivå, %

44

100

109

109

61

75

85

Netto skuld för sjukvårdspensionsplaner

282

46

328

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

25

18

14

18

12

N/A

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i resultaträkningen/Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–288

–1

274

–120

–32

–85

–252

Räntekostnad

–86

–9

–5

–1

–11

–12

–123

Aktuariella vinster/(förluster)

1 447

548

–265

622

40

100

2 492

Total kostnad för förmånsbestämda pensionsplaner före skatt

1 073

539

4

500

–2

4

2 117

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i kassaflödet

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

–117

–0

–29

8

–76

–214

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–122

–23

–62

–37

–244

Utbetalda regleringar

–138

1

–8

–145

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

23

22

23

22

N/A

N/A

Inflation, %

1,75

3,25

2,25

1,95

2,00

N/A

2,11

Diskonteringsränta, % (vägt snitt)

2,00

1,80

2,69

1,40

1,10

N/A

1,59

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3,00

N/A

3,00

2,95

3,00

N/A

2,88

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring i antal år.

Risker och kassaflöden

Det finns huvudsakligen tre kategorier av risker kopplat till förmånsbestämda pensionsplaner för bolaget. Den första kategorin är kopplad till de framtida pensionsutbetalningarna. Ökad livslängd, ökade inflationsantaganden och högre löner kan öka de framtida pensionsutbetalningarna och därmed också skulden avseende pensionsåtagandet. Den andra kategorin avser tillgångarna som finns i de stiftelser som är fonderade. Låg avkastning kan leda till att tillgångarna i framtiden inte är tillräckliga för att täcka de framtida pensionsutbetalningarna. Den tredje och sista kategorin avser mätmetoderna och redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. Det avser främst diskonteringsräntan som används vid värderingen av nuvärdet av pensionsåtagandena. Den kan fluktuera vilket medför stora förändringar av den redovisade pensionsskulden. Diskonteringsräntan påverkar också den räntekomponent som finns i pensionsskulden och som redovisas i finansnettot.

För att fastställa diskonteringsräntan används AA-klassificerade företagsobligationer som motsvarar längden av pensionsåtagandet. Finns det ingen djup marknad för företagsobligationer används istället statsobligationer som grund för att fastställa diskonteringsräntan. För Sverige används bostadsobligationer för att fastställa diskonteringsräntan.

Nedan redovisas en känslighetsanalys för de viktigaste antagandena som påverkar den redovisade pensionsskulden. Notera att känslighetsanalysen inte är menad att uttrycka en åsikt från bolaget om sannolikheten för att dessa inträffar.

Känslighetsanalys, förändring av avsättning för pensioner

 

SE

UK

US

FIN

DE

Totalt

Livslängd, +1 år

376

331

237

162

82

1 188

Diskonteringsränta –50 bps

1 029

779

540

397

115

2 860

Inflation +50 bps

1 020

269

–285

14

63

1 082

Aktier –20 %

190

168

161

297

80

896

Förvaltningstillgångar

I det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna per 31 december 2021 ingår lån till Sandvikföretag med 0 miljoner kronor (0) och värde i fastigheter som hyrs ut till Sandvik med 204 miljoner kronor (200).

Tillgångsslag, %

 

2020

2021

Räntebärande värdepapper

53

69,1

Aktier

26

21,1

Fastigheter

8

1,9

Övrigt

10

5,4

Likvida medel

3

2,5

varav onoterade tillgångar

0

0

Styrning

De förmånsbestämda och avgiftsbestämda planerna styrs genom Sandviks Pension Supervisory Board (PSB). PSB sammanträder två gånger om året och har följande ansvarsområden:

  • Implementera policyer och direktiv
  • Tillförsäkra en effektiv administration av de stora pensionsplanerna och en effektiv förvaltning av avsatta förvaltningstillgångar
  • Godkänna etablering av nya planer, materiella förändringar eller stängning av befintliga planer
  • Godkänna riktlinjer för tillgångsförvaltningen

Det finns ett annat operativt organ, som dessutom är förberedande till PSB, Group Pension Committee (GPC), med representation från länder med större förmånsbestämda planer och berörda koncernfunktioner. Syftet är att följa upp utvecklingen i länderna, föreslå förändringar i pensionsplaner till PSB och godkänna principen för hur de aktuariella antagandena sätts. GPC sammanträder två gånger om året.

Investeringsstrategi

Investeringsbesluten i de stiftelser som hanterar förvaltningstillgångarna syftar till följande mål:

  • Tillförsäkra att förvaltningstillgångarna är tillräckliga för att täcka stiftelsens framtida pensionsåtaganden
  • Uppnå bästa möjliga avkastning med beaktande av rimlig risk

Varje stiftelse ska ha en skriftlig investeringspolicy godkänd av GPC, översyn ska göras årligen. Stiftelsen beslutar själv om sin investeringsstrategi och tar i beaktande hur pensionsåtagandena ser ut, behovet av likvida medel och hur investeringsmöjligheterna är. Investeringsstrategin ska vara långsiktig och i linje med de riktlinjer som PSB fastställt. En investeringskommitté ska finnas.

Redovisningsprinciper

Avgiftsbestämda planer

En avgiftsbestämd pensionsplan är en förmån efter avslutad anställning där en enhet betalar fastställda belopp till en separat juridisk enhet och där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på storleken på de avgifter som företaget betalar till pensionsplanen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas.

Förmånsbestämda planer

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning under innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsräntan motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer, alternativt statsobligationer i de fall en aktiv marknad för företagsobligationer saknas, med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. Beräkningen görs årligen av behörig aktuarie. Vidare beräknas det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar. Denna redovisning tillämpas beträffande de mest väsentliga förmånsbestämda planerna i koncernen. Ett antal pensionsplaner som varken var för sig eller totalt är väsentliga i förhållande till koncernens totala pensionsåtaganden redovisas dock fortsatt enligt lokala regler.

Vid fastställandet av pensionsförpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet (så kallad erfarenhetsbaserade justeringar) eller genom att antagandena ändras. Dessa aktuariella vinster och förluster redovisas i balansräkningen samt i resultaträkningen under övrigt totalresultat.

När ersättningarna i en plan förbättras redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till medarbetarnas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i årets resultat. I balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid balansdagen, med avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångar.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Pensionsantaganden

Aktuariella antaganden är viktiga inslag i de aktuariella metoder som används för att mäta pensionsåtaganden, och kan ha en väsentlig inverkan på redovisad nettoskuld och årlig pensionskostnad. Diskonteringsräntan är ett antagande som har väsentlig betydelse för beräkningen av såväl årets pensionskostnad som nuvärdet av de förmånsbaserade pensionsförpliktelserna innevarande år. Diskonteringsräntan används både för att beräkna nuvärdet av pensionsåtagandet och för att uppskatta avkastningen på förvaltningstillgångarna. Diskonteringsräntan ses över kvartalsvis, vilket påverkar nettoskulden, och årligen, vilket även påverkar kostnaderna för kommande år. Övriga antaganden granskas åtminstone årligen och kan avse demografiska faktorer som pensionsålder, dödstal och personalomsättning.

Den finansiella riskhanteringen för de förmånsbestämda planerna presenteras i Förvaltningsberättelsen i avsnittet Finansiell riskhantering.