M11 Leasing

Operationell leasing med Sandvik som leasetagare i enlighet med RFR 2

Operationell leasing med Sandvik som leasetagare

2020

2021

Inom ett år

117

126

Mellan ett år och fem år

279

307

Längre än fem år

191

182

Koncernen totalt

587

615

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som hyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustning redovisas bland rörelsekostnader. Moderbolaget redovisade leasingkostnader om 168 miljoner kronor 2021.

Operationell leasing där Sandvik är leasegivare

Det finns inga framtida förväntade minimileaseintäkter för ej annullerbara leasingkontrakt (0).

Redovisningsprinciper

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.