K21 Särskilda upplysningar om eget kapital

Specifikation av eget kapital-posten reserver

2020

2021

Omräkningsreserv

 

 

Ingående omräkningsreserv

7 113

2 356

Årets omräkningsdifferenser

–4 757

3 834

Utgående omräkningsreserv

2 356

6 190

 

 

 

Säkringsreserv

 

 

Ingående säkringsreserv

–103

–82

Kassaflödessäkringar redovisade i övrigt totalresultat

21

37

Utgående säkringsreserv

–82

–45

 

 

 

Summa reserver

 

 

Ingående reserver

7 010

2 274

 

 

 

Årets förändring av reserver:

 

 

Omräkningsreserv

–4 757

3 834

Säkringsreserv

21

37

Utgående reserver

2 274

6 145

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 4,75 kronor per aktie (4,50 + 2,00). Förslaget motsvarar 42 procent (75) av justerad vinst per aktie för koncernen. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli den 29 april 2022. Under förutsättning att stämman godtar utdelningsförslaget mottages utdelning den 4 maj 2022, vilken kommer att göras i en utbetalning. Årsstämman kommer att hållas den 27 april 2022.

Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. Varken moderbolaget eller något av dotterföretagen står under externa kapitalkrav.

Redovisningsprinciper

Eget kapital

Eget kapital definieras som totalt aktiekapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framåt redovisas också som tillskjutet kapital.

Reserver

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar de valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat. Förändringar i kassaflödessäkringar överförda till årets resultat uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Utdelning

Utdelningar redovisas som en skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag och intresseföretag.

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en separat post i koncernens eget kapital.

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, det vill säga mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Resultat från försäljning till innehav utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.

Säljoption utställda till ägare med minoritetsintresse

Säljoptioner utställda till ägare med minoritetsintresse är relaterat till avtal som ger minoritetsägaren rätt att sälja innehavet i företaget, antingen till ett bestämt pris eller till verkligt värde vid den framtida tidpunkten när optionen kan lösas in. Beloppet som ska betalas om optionen faller ut är initialt upptagen till nuvärde som en finansiell skuld. Skulden omvärderas och förändringen rapporteras i eget kapital. Om optionen inte löses in vid förfallotidpunkten kommer skulden att omklassificeras till eget kapital.