GRI

Koncernens resultaträkning

MSEK

Not

2020

2021

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Intäkter

K2, K3

86 404

99 105

Kostnad för sålda varor och tjänster

 

–54 167

–58 932

Bruttoresultat

 

32 237

40 173

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

–10 710

–11 642

Administrationskostnader

 

–5 504

–6 069

Forsknings- och utvecklingskostnader

K6

–3 429

–3 682

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat

K2

6

–4

Övriga rörelseintäkter

K7

473

1 104

Övriga rörelsekostnader

K8

–1 858

–1 225

Rörelseresultat

K2K4K5

11 216

18 654

Finansiella intäkter

 

1 163

877

Finansiella kostnader

 

–1 110

–1 071

Finansnetto

K10

54

–194

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

11 270

18 460

Skatt

K11

–2 517

–3 967

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

 

8 753

14 493

 

 

 

 

Årets resultat, avvecklad verksamhet

K32

–32

–10

 

 

 

 

Årets resultat, koncernen totalt

 

8 721

14 484

 

 

 

 

Årets resultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

8 735

14 461

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–14

23

 

 

 

 

Resultat per aktie före utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

6,99

11,54

Avvecklad verksamhet

 

–0,03

–0,01

Koncernen totalt

 

6,96

11,53

 

 

 

 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

6,98

11,52

Avvecklad verksamhet

 

–0,03

–0,01

Koncernen totalt

 

6,95

11,52

 

 

 

 

Koncernens totalresultat

 

 

 

Årets resultat

 

8 721

14 484

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 

 

 

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

K22

–1 146

2 492

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras

K11

225

–501

Summa poster som inte kommer omklassificeras till resultaträkningen

 

–921

1 991

 

 

 

 

Poster som kan omföras till årets resultat

 

 

 

Årets omräkningsdifferenser hänförligt till utlandsverksamheter

 

–4 754

3 846

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

 

28

48

Skatt hänförlig till förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

K11

–8

–11

Summa poster som senare kan komma omklassificeras till resultaträkningen

 

–4 734

3 882

 

 

 

 

Övrigt totalresultat för året

 

–5 655

5 873

Årets totalresultat

 

3 066

20 357

 

 

 

 

Årets totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

3 077

20 323

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–11

34