2021 i korthet

Viktiga händelser

  • En stark återhämtning resulterade i en orderingång om 108 898 miljoner kronor (86 287). Försäljningen ökade med 15 procent till 99 105 miljoner kronor, vilket i kombination med en god kostnadshantering ledde till att den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 19,1 procent (17,2).
  • Gruvsegmentet fortsatte att utvecklas starkt. Verkstadsindustrin återhämtade sig till en god nivå medan olja och gas samt fordons- och flygindustrin hade en svagare återhämtning.
  • Vi uppdaterade vår strategi med sex strategiska målsättningar och definierade mätbara mål för 2025.
  • Sandvik undertecknade eller slutförde 14 företagsförvärv inom strategiska områden som CAM-programvara, runda hårdmetallverktyg, gruvplanering och markstöd. Förvärvet av DSI Underground är ett av våra största förvärv någonsin.
  • Intäktsmålet 2025 för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions skrevs upp från 4 miljarder kronor till 6 miljarder kronor till följd av en rad förvärv.
  • Förberedelserna för att dela ut Sandvik Materials Technology till aktieägarna och notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm fortsatte. Målsättningen är att genomföra noteringen under andra eller tredje kvartalet 2022.
  • Vi anslöt oss till Science Based Targets initiative och åtog oss att ha nettonoll-utsläpp av koldioxid senast år 2050.
  • Vi minskade våra koldioxidutsläpp med 16,4 procent jämfört med 2020.
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet

 

2020

2021

Orderingång, MSEK

86 287

108 898

Intäkter, MSEK

86 404

99 105

Justerad EBITA1), MSEK

14 878

18 935

Justerad EBITA-marginal1), %

17,2

19,1

EBIT, MSEK

11 216

18 654

EBIT-marginal, %

13,0

18,8

Justerad EBIT1), MSEK

14 563

18 116

Justerad EBIT-marginal1), %

16,9

18,3

Fritt operativt kassaflöde, MSEK

16 425

14 578

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,3

19,5

Vinst per aktie, SEK

6,99

11,54

Justerad vinst per aktie, SEK1)

8,64

11,24

Nettoskuldsättningsgrad

0,04

0,35

Olycksfrekvens, LTIFR2)

1,4

1,5

Total olycksfrekvens, TRIFR3)

3,2

3,5

Antal anställda4)

37 125

44 133

Andel kvinnor, %

19,6

20,2

1)

Justerat för jämförelsestörande poster, se Utveckling inom affärsområden. För mer information om alternativa nyckeltal se Definitioner.

2)

Olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar.

3)

Totala antalet registrerbara olycksfall per miljon arbetade timmar.

4)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång och intäkter, MSEK

Stapeldiagram om visar intäkter och orderingång 2017-2021, MSEK (stapeldiagram)

LTIFR och TRIFR

Stapeldiagram som visar LTIFR och TRIFR 2017-2021 (stapeldiagram)

EBIT, MSEK och EBIT-marginal, %

Stapel- och linjediagram som visar EBIT, MSEK och EBIT-marginal, % (stapeldiagram)

Intäkter per kundsegment

Cirkeldiagram för intäkter per kundsegment. Topp 3 är: Gruvor 41 %, Verkstad 23 % och Infrastruktur 9 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Cirkeldiagram för intäkter per marknadsområde. Topp 3 är: Europa 34 %, Nordamerika 22 % och Asien 20 %. (tårtdiagram)

Index

Sandvik är inkluderat i flera prestigefyllda hållbarhetsindex och har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).

Logotyper för Dow Jones Sustainability Indices, ETHIBEL Sustainability Indices, FTSE4Good, CDP Discloser 2020 och UN Global Compact (logos)