M20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

2020

2021

Garantier utfärdade för kunder och övriga

6

5

Övriga eventualförpliktelser

3 883

18 044

Totalt

3 889

18 049

Moderbolagets borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 18 049 miljoner kronor (3 889), varav 13 575 miljoner kronor (1) utgjorde moderbolagets garantier avseende finansiell upplåning i Sandvik Treasury AB. Resterande belopp utgjordes huvudsakligen av utställda motförbindelser för koncernbolags åtagande gentemot kunder och leverantörer för mottagna förskott, samt dessutom olika typer av fullgöranden och andra garantier ställda till finansiella institut för att täcka exempelvis lokal upplåning, bankgarantier såväl som pensionsåtaganden.

Inga säkerheter har ställts av moderbolaget för 2021 och 2020.