K19 Kundfordringar

 

2020

2021

 

Brutto

Förlustreserv

Brutto

Förlustreserv

Ej förfallna

10 668

–74

14 996

–115

1–30 dgr efter förfall

1 132

–29

1 433

–32

31–60 dgr efter förfall

313

–23

438

–25

61–90 dgr efter förfall

133

–14

217

–19

91–180 dgr efter förfall

187

–37

286

–38

181–360 dgr efter förfall

165

–79

286

–100

>360 dgr efter förfall

416

–389

416

–403

Totalt

13 014

–645

18 073

–732

Kundfordringar uppgick till 17 341 (12 369) och rapporteras netto. Förväntade kundförluster och andra nedskrivningar uppgick till –732 (–645). Kredit risk och förväntade kreditförluster relaterade till finansiell leasing presenteras i not G28, avsnitt Kreditrisk.

Redovisningsprinciper

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde när ersättnigen är ovillkorad minus förlustavdrag.