Moderbolagets balansräkning

MSEK

Not

31 dec 2020

31 dec 2021

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

M9

39

585

Materiella anläggningstillgångar

M10

3 219

3 082

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

M12

43 544

51 458

Fordringar hos koncernföretag

 

10 469

14 244

Finansiella placeringar

 

2

2

Långfristiga fordringar

M13

12

26

Uppskjuten skattefordran

M8

81

45

Summa anläggningstillgångar

 

57 366

69 442

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

M14

676

824

Kundfordringar

 

167

232

Fordringar hos koncernföretag

 

5 092

4 609

Övriga fordringar

M13

415

420

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

619

658

Likvida medel

 

0

0

Summa omsättningstillgångar

 

6 969

6 989

Summa tillgångar

 

64 335

76 430

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Reservfond

 

1 611

1 611

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst

 

31 748

26 553

Årets resultat

 

2 867

4 934

Summa eget kapital

M15

37 731

34 603

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

Obeskattade reserver

 

937

1 071

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

M16

303

241

Övriga avsättningar

M17

447

283

Totalt

 

750

523

 

 

 

 

Långfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Övriga skulder

M18

11 346

15 127

 

 

 

 

Långfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Övriga skulder

 

123

87

 

 

 

 

Kortfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

Skulder till koncernföretag

 

7 116

20 699

Övriga skulder

 

3 350

1 534

Totalt

 

10 466

22 233

 

 

 

 

Kortfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

26

35

Leverantörsskulder

 

749

869

Skulder till koncernföretag

 

609

2

Skattefordringar

M8

11

0

Övriga skulder

 

205

160

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

M19

1 383

1 719

Totalt

 

2 982

2 785

Summa eget kapital och skulder

 

64 335

76 430

För information om eventualförpliktelser och ställda säkerheter se not M20.