K11 Skatter

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

2020

2021

Periodens aktuella skatt

–3 373

–4 356

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

190

574

Total aktuell skattekostnad

–3 183

–3 782

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag

666

–185

Total redovisad skattekostnad

–2 517

–3 967

För kvarvarande verksamhet redovisade koncernen en skattekostnad för året om 3 967 miljoner kronor (2 517) eller 21,5 procent (22,3) av resultatet efter finansnetto.

Avstämning av verklig skatt

Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgad skattesats i respektive land, är 23,5 procent (21,9). Skattesatsen i Sverige är 20,6 procent (21,4).

Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittliga skatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt:

 

2020

2021

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat efter finansiella poster

11 270

 

18 460

 

Vägd genomsnittlig skatt baserad på respektive lands skattesats

–2 469

–21,9

–4 331

–23,5

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–231

–2,0

–98

–0,5

Ej skattepliktiga intäkter

48

0,4

126

0,7

Justeringar avseende tidigare år

190

1,7

574

3,1

Effekter av underskottsavdrag, netto

–20

–0,2

–157

–0,9

Övrigt

–35

–0,3

–81

–0,4

Total redovisad verklig skatt

–2 517

–22,3

–3 967

–21,5

 

2020

2021

 

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

–1 146

225

–921

2 492

–501

1 991

Årets omräkningsdifferenser

–4 754

–4 754

3 846

3 846

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

28

–8

20

48

–11

37

Övrigt totalresultat

–5 872

217

–5 655

6 385

–512

5 873

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och skulden för uppskjuten skatt är hänförlig till följande tillgångar och skulder.

 

2020

2021

 

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Immateriella anläggningstillgångar

197

–1 445

–1 248

49

–2 263

–2 214

Materiella anläggningstillgångar

200

–1 475

–1 275

251

–1 534

–1 283

Finansiella anläggningstillgångar

173

–129

44

104

–309

–205

Lager

853

–52

801

1 163

–94

1 069

Fordringar

122

–91

31

177

–197

–20

Räntebärande skulder1)

1 851

–6

1 845

1 717

–101

1 616

Icke räntebärande skulder2)

1 446

–28

1 418

1 312

–31

1 281

Övrigt

17

17

4

4

Underskottsavdrag

386

386

222

222

Outnyttjade ränteavdrag

20

20

Totalt

5 265

–3 226

2 039

4 999

–4 529

470

Kvittning inom bolag

–1 167

1 167

–1 541

1 541

Total uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt

4 098

–2 059

2 039

3 458

–2 988

470

1)

Främst hänförligt till pensioner.

2)

Främst hänförligt till avsättningar.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 3 526 miljoner kronor (2 195). Större delen av förändringen under 2021 är hänförlig till förfallna underskottsavdrag i Kina samt omvärderade underskottsavdrag i Luxemburg och Österrike. Ingen uppskjuten skattefordran är redovisad för dessa underskottsavdrag.

Förfallodatum avseende underskottsavdragen infaller enligt följande:

År

MSEK

2022

51

2023

14

2024

2025

25

2026

485

Förfaller ej

2 951

Totalt

3 526

Hänförliga uppskjutna skattefordringar har ej värderats för dessa poster eftersom det bedöms osannolikt att underskottsavdragen kommer att kunna utnyttjas under överskådlig framtid. Det skattemässiga värdet av ej aktiverade underskottsavdrag uppgår till 968 miljoner kronor (639).

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2020

2021

Ingående balans, netto

1 498

2 039

Redovisat i resultaträkningen

666

–185

Förvärv/avyttring av dotterföretag

–202

–863

Redovisat i övrigt totalresultat

217

–512

Årets omräkningsdifferenser

–136

–9

Omklassificeringar

–4

Utgående balans, netto

2 039

470

Förutom uppskjuten skattefordran/skatteskuld har Sandvik följande skulder och fordringar avseende inkomstskatt:

 

2020

2021

Skatteskulder

–2 695

–2 820

Skattefordran

676

1 158

Skatteskuld/skattefordran, netto

–2 019

–1 662

Redovisningsprinciper

Inkomstskatt

Total inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då en underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat. I dessa fall redovisas tillhörande skatteeffekter i övrigt totalresultat.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas under innevarande år, med tillämpning av de skattesatser som fastställts per balansdagen, samt justering av skatt avseende tidigare år.

Aktuella skatteskulder kvittas mot aktuella skattefordringar, och uppskjutna skattefordringar kvittas mot uppskjutna skatteskulder när företaget har en laglig rätt att kvitta dessa poster mot varandra och dessutom avser att göra så.

Uppskjuten skatt redovisas baserat på temporära skillnader mellan redovisade värden på tillgångar och skulder för redovisningsändamål respektive skattehänseende. Uppskjuten skatt beräknas till nominellt värde, baserat på hur underliggande värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Beräkningen görs med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas.

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Inkomstskatt

Betydande bedömningar görs för att bestämma såväl aktuella som uppskjutna skatteskulder och skattetillgångar, inte minst vad gäller värdet av uppskjutna skattetillgångar.

Det verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar bland annat på grund av ändrat framtida affärsklimat, ändrade skatteregler eller utfallet av myndigheters eller skattedomstolars ännu ej slutförda granskning av avgivna deklarationer.

Avsättningar för pågående tvister och övriga osäkerheter uppgår till 893 miljoner kronor (1 267) och är baserad på ledningens bästa bedömning av resultatet.