M15 Särskilda upplysningar om eget kapital

Aktiekapital

Enligt bolagsordningen för Sandvik AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 700 000 000 kronor och till högst 2 800 000 000 kronor. Samtliga aktier är fullt betalda och berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. Aktiekapitalet har under de senaste två åren förändrats på följande sätt:

Aktiekapital per

Antal aktier

Kvotvärde SEK/aktie

Aktiekapital SEK

31 December 2019

1 254 385 923

1,20

1 505 263 108

31 December 2020

1 254 385 923

1,20

1 505 263 108

31 December 2021

1 254 385 923

1,20

1 505 263 108

Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Föreslagen men ännu ej beslutad utdelning för 2021 beräknas uppgå till 5 958 miljoner kronor (4,75 kronor per aktie). Beloppet har ej redovisats som skuld.

Inga aktier finns reserverade för överlåtelse enligt optioner eller andra avtal.

Sandvik-aktien är officiellt noterad endast på Nasdaq Stockholm. Aktier kan även handlas i USA i form av ADR (American Depositary Receipts).

Följande noteras utifrån kraven i 6 kap 2 a § Årsredovisningslagen:

Moderbolagets aktiekapital utges i en serie där en aktie berättigar till en röst. Det totala antalet aktier ska lägst vara 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

Antalet aktier vid utgången av 2021 uppgick till 1 254 385 923 (1 254 385 923) med ett kvotvärde om 1,20 kronor per aktie. Vid kontant– eller kvittningsemissioner äger aktieägare företrädesrätt till teckning av nya aktier. Några begränsningar avseende aktiers överlåtbarhet föreligger inte.

Redovisningsprinciper

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.

Fritt eget kapital

Överkursfond

Utgörs av värdet på aktier som har emitterats till överkurs, det vill säga för aktierna har betalats mer än aktiernas kvotvärde. Erhållet belopp utöver aktiernas kvotvärde har förts till överkursfonden.

Balanserad vinst

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.