Trender och drivkrafter

En värld i förändring

Sandvik har definierat viktiga externa faktorer som har stor inverkan på företaget. Tillsammans med våra kunder och andra intressenter tar vi vara på de möjligheter som dessa skapar för att uppnå lönsam tillväxt. Samtidigt hanterar vi och minimerar våra risker och vår miljöpåverkan.

Klimatomställning (icon)

Klimatomställning

Parisavtalets krav på en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5° C ställer krav på förändring och nytt tänkande av företag och samhälle. En konsekvens är den snabba elektrifieringen av samhället och behovet av fossilfria energikällor. Sandvik har satt ett tydligt mål att minska sin koldioxidpåverkan över hela värdekedjan. Vår största påverkansmöjlighet är genom våra produkter och lösningar. Sandvik är exempelvis världsledande inom eldriven gruvutrustning och vi utvecklar komponenter till energisnåla kompressorer och vätgasbilar.

Effektivare tillverkningsmetoder är ett annat sätt att minska klimatpåverkan. Sandvik investerar i additiv tillverkning, eller 3D-printning, en teknik som kräver färre tillverkningssteg och minskar miljöpåverkan genom tillverkning av lättare produkter med mindre råmaterial. Fleraxlig teknologi innebär att material kan bearbetas från flera olika vinklar, vilket förbättrar effektiviteten och möjliggör helt nya typer av produkter. Optimerade tillverkningsprocesser minskar koldioxidutsläppen och kostnaderna samt ökar produktiviteten.

Ekonomisk och politisk utveckling (icon)

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer som glokalisering, urbanisering, politisk styrning och cykliska förhållanden påverkar Sandvik. Förändrade handelsförhållanden, som tullavgifter och ändrad lagstiftning, är annat som kan påverka industrin. Vår globala och lokala närvaro och våra decentraliserade arbetsmetoder gör oss flexibla och möjliggör anpassning till de ändrade förhållandena. Alla affärsområden har verksamhetsplaner och åtgärdsplaner för att hantera ändrade marknadsvillkor.

Ökat fokus på hälsa, säkerhet och välbefinnande skapar affärsmöjligheter för exempelvis vår medicinska precisionstråd och säkra gruvlösningar.

Digitalisering och automatisering (icon)

Digitalisering och automation

Tillverkningsindustrin genomgår en av de största omvandlingarna någonsin. Det är en transformering som ofta refereras till som Industri 4.0 och innefattar en övergång till digitalisering och automatisering. Tillgång till “big data”, sofistikerade analysverktyg, robotisering och artificiell intelligens skapar nya affärsmöjligheter och leder till förbättrad omvärldsbevakning. Nya sätt för människor att interagera med maskiner och överföra digitala instruktioner till fysiska produkter gör det möjligt att under bearbetningsprocessen fatta beslut i realtid. Utvecklingen bidrar till sänkta kostnader, ökad produktivitet och bättre hantering av varierande efterfrågan. Den gör även att kompetensen hos medarbetarna blir allt viktigare.

Sandvik erbjuder digitaliserade lösningar och tjänster för att optimera kundernas verksamheter beträffande kostnader, produktivitet och miljöpåverkan.

Historiskt sett har design, bearbetning och analys varit tre tydligt definierade faser vid skärande metallbearbetning. Med digitalisering, mjukvara och metrologi integreras de tre faserna till en sömlös, automatiserad tillverkningsprocess över hela värdekedjan.

Datainsamling inom till exempel gruvutrustning möjliggör avancerad analys för att optimera processerna och förutse underhållsbehov. Andra exempel på nya lösningar som utvecklas av Sandvik är automatiserad gruvdrift.

Resurseffektivitet (icon)

Resurseffektivitet

En växande global befolkning och ekonomi kräver en omställning till hållbarare energikällor och teknik samt ökad återvinning.

Sandvik arbetar för ökad cirkularitet genom att använda mer använt material i produktionen. Vi köper tillbaka våra kunders använda hårdmetallskär, borrkronor och borrverktyg och återvinner dem till volframpulver och nya verktyg. Användning av så kallade digitala tvillingar gör det möjligt att testa produkterna innan de tillverkas vilket minskar energikonsumtion och avfall.

(foto)