M6 Övriga rörelseintäkter och-kostnader

Moderbolagets övriga rörelseintäkter uppgick till 172 miljoner kronor (7) och består i huvudsak av fakturerade kostnader för förvärv 142 miljoner kronor (0), samt valutakursvinster 21 miljoner kronor (0).

Moderbolagets övriga rörelsekostnader uppgick till –1 394 miljoner kronor (–1 055) och består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag på –936 miljoner kronor (–830), kostnader avseende förvärv –262 miljoner kronor (0) och Transfer Price justeringar –123 miljoner kronor (–108) .