Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel

26 553 577 478

samt årets resultat

4 933 829 124

kronor

31 487 406 602

 

 

disponeras på följande sätt:

 

till aktieägarna utdelas 4,75 kronor per aktie

5 958 333 134

i ny räkning överförs

25 529 073 468

kronor

31 487 406 602

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 29 april 2022.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman onsdagen den 27 april 2022.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 10 mars 2022

Johan Molin
Ordförande

Jennifer Allerton
Styrelseledamot

Claes Boustedt
Styrelseledamot

Marika Fredriksson
Styrelseledamot

Tomas Kärnström
Styrelseledamot

Thomas Lilja
Styrelseledamot

Andreas Nordbrandt
Styrelseledamot

Helena Stjernholm
Styrelseledamot

Kai Wärn
Styrelseledamot

Stefan Widing
Styrelseledamot
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 mars 2022

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Anna Rosendal
Auktoriserad revisor