Regelefterlevnad

Sandviks efterlevnadssystem omfattar fyra områden: mutor och korruption, konkurrenslagstiftning, handelsrätt och dataskydd. För att betona vikten av ett flexibelt efterlevnadssystem som är helt integrerat i verksamheten är efterlevnadssystemet del av Sandviks mål för 2030 (se Hållbarhetsmål 2030). Syftet är att säkerställa en väl fungerande struktur med kontroll över Sandviks internationella verksamhet och att hantera efterlevnadsrisker i alla länder där Sandvik verkar. Efterlevnadsprogram, bland annat riskidentifiering, policyer, utbildning, och kontroller implementeras av varje affärsområde och övervakas av Sandviks Compliance Functional Council som ställer krav, övervakar resultaten och rapporterar till styrelsen genom revisionskommittén . Rådet består av affärsområdes- och Group Compliance Officers samt chefen för Business Integrity.