Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK

Not

2020

2021

Den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat före skatt

 

3 547

6 157

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

684

569

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

M22

–413

2 041

Betald skatt

 

–1 275

–1 444

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

2 543

7 323

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

2 553

–148

Förändring av rörelsefordringar

 

7 972

–6 145

Förändring av rörelseskulder

 

–3 956

–116

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

9 112

914

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

–1 144

–22 282

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

 

–430

–1 070

Försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

–2 011

11 608

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

3 923

161

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

338

–11 583

Kassaflöde efter investeringar

 

9 450

–10 669

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Förändring av lämnade koncerninterna lån

 

–1 118

2 831

Förändring av erhållna koncerninterna lån

 

–6 029

13 583

Upptagna externa lån

 

5 098

Amortering av externa lån

 

–2 303

–2 703

Utbetald utdelning

 

–8 140

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–9 450

10 669

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

0

0

Likvida medel vid årets början

 

0

0

Likvida medel vid årets slut

 

0

0