K9 Rörelsens kostnader

 

2020

2021

Kostnad för varor och material

–28 099

–31 902

Ersättning till anställda

–23 928

–26 604

Avskrivningar

–5 515

–6 051

Nedskrivningar av lager

–270

–300

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar

–450

56

Nedskrivningar av osäkra kundfordringar

–102

–91

Övriga kostnader

–17 305

–16 658

Totalt

–75 668

–81 550

Övriga kostnader avser främst inköp av tjänster och förbrukningsmaterial.