M17 Övriga avsättningar

 

Garanti- åtaganden

Omstrukture­ringsåtgärder

Personal­relaterade förmåner

Miljö- åtaganden

Legala tvister

Övriga förplik­telser

Totalt

Ingående balans 1 januari 2020

12

222

147

52

0

0

433

Avsättningar som gjorts under året

–7

241

87

–34

3

290

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–2

–168

–102

–1

–273

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

0

–3

–3

Omklassificeringar

0

3

–3

0

Utgående balans 31 december 2020

3

295

129

17

0

3

447

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

3

295

129

17

0

3

447

Avsättningar som gjorts under året

–10

116

106

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–1

–138

–116

–6

–261

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–6

–3

–9

Omklassificeringar

0

0

0

Utgående balans 31 december 2021

2

141

129

11

0

0

283