GRI

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions hade ett stabilt år med en stark organisk tillväxt som drevs av högre efterfrågan både inom infrastruktur- och gruvverksamheten. Förvärvet av sydafrikanska Kwatani kommer att förstärka vår kapacitet inom krossning och sortering och öka vår närvaro i Afrika.

Sandvik Rock Processing Solutions bildades den 1 januari 2021. Innan dess var det en del av Sandvik Mining and Rock Technology. Det nya affärsområdet skapades för att öka den lönsamma tillväxten inom krossning och sortering.

Affärsområdet består av fyra divisioner: Stationary Crushing and Screening, Mobile Crushing and Screening, Attachment Tools och Shanbao. Applikationerna omfattar krossning, sortering, matning, brytning, rivning och återvinning framförallt inom gruv- och infrastrukturindustrierna.

Marknadsöversikt

Totalt sett var 2021 ett bra år för det nya affärsområdet. Mineralpriserna låg på höga nivåer under stora delar av året trots lägre järnmalmspriser i det tredje kvartalet. De höga priserna bidrog till att öka efterfrågan på utrustning som stod för 48 procent av intäkterna. Eftermarknadsförsäljningen nådde de högsta ordernivåerna någonsin och stod för 52 procent av intäkterna. Infrastruktur återhämtade sig väl från de lägre nivåerna 2020 och statliga infrastrukturprogram stimulerade investeringar i flera länder. Efter nedstängningarna föregående år steg efterfrågan för den underhållsrelaterade eftermarknadsförsäljningen.

2021 i siffror

Intäkter per kundsegment

Cirkeldiagram som visar intäkter per kundsegment: Infrastruktur 53 % och Guvor 47 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Cirkeldiagram för intäkter per marknadsområde. Topp 3 är: Europa 30 %, Asien 23 % och Nordamerika 22 % (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

20201)

2021

Orderingång

6 571

8 524

Intäkter

6 459

7 610

Justerad EBITA2)

1 038

1 255

Justerad EBITA-marginal2), %

16,1

16,5

EBIT

990

1 255

EBIT-marginal, %

15,3

16,5

Justerad EBIT2)

1 038

1 255

Justerad EBIT-marginal2), %

16,1

16,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

21,9

28,7

Antal medarbetare3)

1 736

2 091

Könsfördelning (män/kvinnor), %

87/134)

85/15

Kvinnor i ledande befattning, %

12,54)

15,9

Olycksfrekvens (LTIFR)

1,7

2,1

Total olycksfrekvens (TRIFR)

6,2

4,0

1)

Föregående års siffror har omräknats till följd av ny affärsområdesstruktur från 1 januari 2021.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster om 0 miljoner kronor (–48).

3)

Omräknat till heltidstjänster.

4)

Kvartal 1 2021.

Översikt

Produktportfölj

Utrustning för krossning, sortering, matning, brytning, rivning, verktyg, tjänster, reservdelar, slitdelar, digitala lösningar och hållbarhetsfrämjande teknik för krossning och sortering.

Marknadsbeskrivning

Gruvor:

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, minskad mineralhalt i malmen samt ökade säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av miljöanpassad krossning och sortering i takt med att kunder fokuserar på minskad energi- och vattenförbrukning. En betydande eftermarknadsverksamhet.

Infrastruktur:

Sandvik är aktivt inom områden som krossning, sortering, matning, rivning och återvinning. Kundbasen är fragmenterad med tusentals enskilda kunder. Det pågår dock en konsolidering mot stenbrott med större kapacitet som drivs på av produktivitet, kostnad per ton, hållbarhet och säkerhet. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

Gruvor:

 • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
 • Växande medelklass
 • Metall- och mineralpriser
 • Försämrad malmkvalitet, mindre mineral per ton
 • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
 • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel digitala lösningar och elektrifiering
 • Efterfrågan inom miljö, hälsa och säkerhet, till exempel miljöeffektiv finfördelning samt minskad energi- och vattenanvändning

Ballastmaterial:

 • BNP-tillväxt/urbanisering
 • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
 • Trender inom EHS och hållbarhet för teknik i premiumsegmentet
 • Produktion av ballastmaterial och cement
 • Tillväxt på nya marknader

Rivning och återvinning:

 • Lagar och förordningar
 • Förändringar i kundernas efterfrågan
 • Fokus på återvinning och återanvändning

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Gruvor:

Huvudsakligen globala konkurrenter som Metso Outotec, FLSmidth, WEIR, Terex och Thyssen Krupp.

Infrastruktur:

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer: Metso Outotec, Terex, Keestrack, Furukawa och Epiroc. Många lokala aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Gruvor:

Direktförsäljning cirka 90 procent med ett globalt servicenätverk.

Infrastruktur:

På grund av den fragmenterade kundbasen sker 75–80 procent av försäljningen via distributörer.

Tillväxtstrategi

Öka eftermarknadsverksamheten inom den befintliga kundbasen och nya erbjudanden. Optimering av säljkanaler, direktförsäljning, återförsäljare och originaldelstillverkare. Erbjuda miljöanpassad krossning och sortering, automatisering, digitalisering, elektrifiering och utforska kompletterande teknologi och erbjudanden genom partnerskap och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och infrastrukturmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknikutveckling och uppkomsten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.