K16 Andelar i intresseföretag och joint Ventures

Andelar i intressebolag och joint venture

2020

2021

Ackumulerade kapitalandelar

 

 

Redovisat värde vid årets början

292

508

Förvärv

282

41

Årets andel i intresseföretags resultat

6

–4

Mottagna utdelningar

–1

–1

Årets omräkningsdifferens

–71

51

Redovisat värde vid årets slut

508

595

2020

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

3C Metrologic

Mexiko

9

2

9

4

4

40,0

Beam IT Spa

Italien

65

10

325

88

237

30,4

Eimco Elecon

Indien

135

11

394

39

356

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

0

8

6

2

50,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

4

0

10

3

8

40,0

STC Rental Co. Ltd.

Japan

13

0

1

0

1

14,5

Varel Oil and Gas Holding Inc.1)

USA

77

–1

137

38

100

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

3C Metrologic

Mexiko

10

3

9

3

6

40,0

Beam IT Spa

Italien

130

10

568

295

273

30,4

Eimco Elecon

Indien

165

13

449

51

397

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

0

8

6

2

50,0

Rocbolt Resins Pty Ltd.2)

Australien

85

8

75

39

36

50,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

6

0

11

3

8

47,1

STC Rental Co. Ltd.

Japan

18

0

1

0

1

14,5

Varel Oil and Gas Holding Inc

USA

1 384

–71

2 325

1 697

629

30,0

VWR Cutting Tools3)

Rumänien

0

10

0

10

50,0

1)

Förvärvat i mars 2020.

2)

Joint venture, förvärvat i juli 2021

2)

Joint venture, förvärvat i maj 2021.

Övriga upplysningar

Intresseföretag och joint ventures redovisas med en månads eftersläpning med undantag för Beam IT Spa som redovisas med ett kvartals eftersläpning och Eimco Elecon som inrapporteras årligen med ett brutet räkenskapsår, vilket slutar den 31 mars 2021. Inga finansiella rapporter av senare datum har erhållits.

Utdelning som har betalats under 2021 är inkluderad i beräkningen av kapitalandelen.

Joint venture-företagen VWR Cutting Tools och Rocbolt Resins Pty Ltd. förvärvades under 2021.

Redovisningsprinciper

Intresseföretag

Intresseföretag är delägda företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte ett bestämmande inflytande över den operativa och finansiella styrningen. I regel innebär detta ett aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens eget kapital samt eventuell goodwill och eventuella justeringar för verkligt värde redovisade på förvärvsdagen. Sandviks andel av intresseföretagets resultat med justeringar för upplösning av förvärvade över- och undervärden redovisas som en separat post i koncernens resultaträkning.