IF12 EU:S Taxonomi

EU:s taxonomi för hållbara investeringar är ett klassificeringssystem för att förse företag, investerare och beslutsfattare med definitioner av ekonomiska aktiviteter som kan bedömas vara miljömässigt hållbara. Från 2021 måste alla europeiska företag med mer än 500 medarbetare rapportera om tillämplighet baserat på EU-taxonomins utvalda sektorer.

Taxonomin godkänner aktiviteter, inom utvalda sektorer, som väsentligt bidrar till åtminstone ett av EU:s klimatmål eller miljömål samtidigt som de inte gör någon väsentlig skada på något av de andra målen och möter minimala sociala krav (i överensstämmelse med taxonomin).

Sandvik har identifierat tillämpliga aktiviteter (ekonomiska aktiviteter som ger Sandvik intäkter och som är inkluderade i taxonomins delegerade akt för begränsning och anpassning till klimatförändringar), främst inom tillverkningssektorn, och rapporterar andel av omsättning, capex och opex relaterade till dessa aktiviteter.

Sandvik har gjort en grundlig översyn av sin egen verksamhet för att bestämma vilka aktiviteter som omfattas av taxonomin utifrån beskrivningarna i EU:s delegerade akt och underliggande kodinformation från NACE. Vi har tillämpat försiktighetsprincipen och aktiviteter som inte är klart definerade i EU-taxonomin ingår inte, till exempel gruvsektorn. Följande aktiviteter bedöms omfattas av taxonomin:

3.6 Tillverkning av annan koldioxidsnål teknik (begränsa klimatförändringar): Affären för pulver/additiv tillverkning inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och elektrisk gruvutrustning med batteri/kabel inom Sandvik Mining and Rock Solutions. Pulver/additiv tillverkning har flera miljömässiga fördelar jämfört med subtraktiv tillverkning. Den kräver färre tillverkningssteg vilket ger minskad energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser. Det behövs mindre råmaterial eftersom pulverproduktionen knappt ger något avfall och allt överskottspulver kan återanvändas. Man kan producera lättare komponenter vilket minskar bränsleåtgången och utsläpp av växthusgaser, till exempel inom flyg- och bilindustrin. Eldrivna (batteri eller kabel) lastare och lastbilar uppvisar betydligt minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med den bästa alternativa tekniken på marknaden, vilket är dieseldrivna fordon.

3.9 Järn- och ståltillverkning (begränsa klimatförändringar): Avancerade rostfria stål och speciallegeringar från Sandvik Materials Technology. Erbjudandet täcker ett stort antal produkter som rör, stänger och bandstål, vilka omfattas av taxonomin. Sandvik Materials Technology ingår som tillämpligt, förutom mindre delar av divisionerna Tube och Kanthal med produkter i titan, guld eller platina.

Vi förväntar oss att rapportera på fler aktiviteter allt eftersom taxonomin utvecklas.

EU-taxonomin

Koncernen

MSEK

Tillämpliga ekonomiska aktiviteter, %

Ej tillämpliga ekonomiska aktiviteter, %

Omsättning

99 105

15

85

Capex

–4 907

14

86

Opex

–4 484

20

80

Redovisningsprinciper

Omsättningen bestämdes på samma sätt som extern omsättning rapporterad i resultaträkningen (raden intäkter), mer utförligt förklarat i noterna K2 och K3. Allokeringen av den tillämpliga delen gjordes utifrån produktkonton.

Årets investeringar (capex) definierades som materiella anläggningstillgångar, not K14 och immateriella anläggningstillgångar, not K13, samt IFRS 16, rätt till tillgångar, not K15. Den totala investeringen återfinns i varje nots rad för nyanskaffningar. Beträffande not K14 så ingår inte kolumnen hyresmaskiner. Allokeringen av tillämpliga delar gjordes utifrån kostnadsställen eller en specifik selektion av enheter. I opex ingår F&U-kostnader, underhåll och reparationskostnader. Allokeringen av tillämpliga delar gjordes genom en kombination av kostnadsställen eller ett urval av enheter, konton och kostnadstyper. I vår analys har vi utgått från information tillgänglig 31 januari 2022.