Mål och måluppfyllelse

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning. Våra hållbarhetsmål för 2030 har fokus på cirkularitet, klimat, människor och etik.

Finansiella mål

Tillväxt1)

Mål

≥5 %

En tillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

Resultat

5 %

Tillväxten 2016–2021 var 5 procent. Under 2021 var den organiska tillväxten 12 procent och den totala tillväxten, i fasta valutor, var 18 procent.

Resultat: revenue growth (bar chart)

Lägsta EBIT-marginal

Mål

≥16,0 %

En lägsta rörelsemarginal om 16 procent, rullande tolv månader och justerad för jämförelsestörande poster och metallpriseffekter.

Resultat

18,3 %

Rörelsemarginalen, justerad för jämförelsestörande poster och metallpriser, uppgick till 18,3 procent 2021. EBITA-marginalen uppgick till 19,1 procent.

Resultat: EBIT margin (bar chart)

Utdelningskvot1)

Mål

50 %

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel.

Resultat

44 %

Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 44 procent 2016–2021. En solid prestation resulterade i en föreslagen utdelning om 6 miljarder kronor (8), vilket motsvarar en utdelningskvot om 42 procent.

Resultat: average payout ratio (bar chart)

Nettoskuldsättningsgrad

Mål

<0,5

En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5.

Resultat

0,35

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,35 vilket innebar att målet uppnåddes.

Resultat: net debt to equity ratio (line chart)

1) Målen för tillväxt och utdelningskvot avser utveckling över en konjunkturcykel, här definierat som 2016–2121.

Hållbarhetsmål

Vi har hållbarhetsmål för 2030 inom fyra områden och för att följa våra framsteg rapporterar vi ett antal nyckeltal för den egna verksamheten. Utöver vår egen verksamhet arbetar vi tillsammans med kunder och leverantörer för att uppfylla målen.

Cirkularitet

Mål

280 kton

Vårt mål är att minska vårt avfall med 50 procent till år 2030. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat avfallet till 280 kiloton år 2021.

Resultat

352 kton

Vårt avfall uppgick till 352 kiloton, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2020. Ökningen beror på stora avfallslastningar och ökade aktivitetsnivåer. Målet uppdaterades under 2021 för att bättre reflektera våra ansträngningar mot cirkularitet och vi kommer från och med 2022 att rapportera på det nya målet.

Resultat: average payout ratio (bar chart)

Klimat

Mål

311 kton

Vårt mål är att minska våra CO2-utsläpp med 50 procent till år 2030, en minskning om 50 procent. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat CO2-utsläppen till 311 kiloton år 2021.

Resultat

234 kton

Under 2021 minskade vi våra CO2-utsläpp med 16,4 procent till 234 kiloton, trots ökad produktion och ökat resande. Inköp av fossilfri elektricitet var den största bidragande faktorn.

Resultat: average payout ratio (bar chart)

Människan i fokus

Mål

4,0

Vårt mål är att minska vår totala olycksfrekvens (TRIFR) till 2,3 fram till år 2030, en minskning om 50 procent. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat TRIFR till 4,0 år 2021.

Resultat

3,5

TRIFR uppgick till 3,5 (3,2) vilket var en ökning om 9 procent, men fortfarande i linje med våra 2030-mål. Olycksfrekvensen minskade i slutet av året efter en negativ trend under de tre första kvartalen. Ökningen beror främst på ett stort antal mindre allvarliga olyckor, vilka stod för 79 procent av den totala ökningen.

Resultat: average payout ratio (bar chart)

Fair play

Mål

19,5 %

Vårt mål är att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel fram till år 2030. Vårt mål för 2021 var 19,5 procent kvinnliga chefer.

Resultat

19,8 %

Andelen kvinnliga chefer ökade till en ny högsta nivå i slutet av året, 19,8 procent, vilket innebär en ökning om 7,3 procent. I vår plan ingår att accelerera ökningstakten av andelen kvinnliga chefer under kommande år, vilket är nödvändigt för att uppnå 2030-målet.

Resultat: average payout ratio (bar chart)

Baslinjen för våra hållbarhetsmål är det genomsnittliga resultatet under åren 2016–2018. Den prickade linjen är en indikation på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen. Den totala olycksfrekvensen och CO2-utsläppen överträffar vad som krävs för att uppnå målen medan avfall och andelen kvinnliga chefer ligger under riktlinjen för att uppnå 2030-målen.