Koncernens kassaflödesanalys

MSEK

Not

2020

2021

Koncernen totalt

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat före skatt

 

11 238

18 451

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

5 964

5 995

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

K30

926

–2 356

Utbetalning till pensionsfonder

K22

–674

–457

Betald skatt

 

–3 518

–4 154

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

13 935

17 480

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

867

–5 245

Förändring av rörelsefordringar

 

1 533

–3 477

Förändring av rörelseskulder

 

–344

4 995

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

 

2 055

–3 726

 

 

 

 

Investeringar i hyresmaskiner

 

–935

–941

Försäljning av hyresmaskiner

 

292

364

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

15 347

13 177

 

 

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel

K31

–3 274

–23 578

Försäljning av verksamheter och aktier i dotterbolag, exklusive likvida medel

K32

778

423

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

–2 684

–2 936

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

269

578

Förvärv av immateriella tillgångar

 

–514

–642

Försäljning av immateriella tillgångar

 

0

13

Förvärv av finansiella tillgångar

 

–74

0

Försäljning av finansiella tillgångar

 

633

141

Övriga investeringar, netto

 

89

–190

Kassaflöde från investeringsverksamheten , netto

 

–4 775

–26 191

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Återbetalning av lån

 

–2 354

–9 660

Upptagna lån

 

56

21 312

Utbetald utdelning

 

–8 140

Amorteringar av leasingskulder

 

–1 012

–1 025

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

K30

–3 310

2 486

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

7 261

–10 527

Likvida medel vid årets början

 

16 987

23 752

Kursdifferens i likvida medel

 

–496

360

Likvida medel vid årets slut

K30

23 752

13 585

 

 

 

 

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

15 414

13 217

Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto

 

–4 777

–26 192

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto

 

–3 310

2 486

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet

 

7 327

–10 489