IF7 Medarbetare

Vid utgången av 2021 var antalet medarbetare 44 136 (37125).

Kompetensutveckling

Sandvik erbjuder utvecklingsmöjligheter genom utbildning på arbetsplatsen, virtuella utbildningskanaler och klassrumsutbildning. Vi erbjuder våra medarbetare ledarskapsprogram, specialutbildning, digitala workshops, mentorskap och andra möjligheter att förvärva nya kompetenser och kunskaper. Genom LinkedIn Learning kan vi erbjuda våra medarbetare ett brett utbud av digitala utbildningar i varierande ämnen och på olika språk, tillgängliga för samtliga enheter. I linje med vår strategi för 2025 övergår samtliga ledarskaps- och expertutbildningar till att vara helt eller delvis digitala.

Global Graduate-program

Global Graduate-programmet är Sandviks globala trainee-program som ger unga talanger möjlighet att utforska olika delar av våra verksamheter under 15 månader. 2021 startade det femte programmet. För att säkerställa ett team som speglar vår globala närvaro kommer våra tio deltagare från olika delar av världen: Kina, Indien, Finland, Sverige och USA. Fördelningen var 40 procent män och 60 procent kvinnor.

Intern arbetsmarknad

Som medarbetare inom Sandvik är du ansvarig för din egen karriärsutveckling. Sandvik erbjuder en lång rad karriärmöjligheter. Vår interna arbetsmarknad ger våra medarbetare möjlighet att arbeta inom andra delar av Sandvik eller i andra länder för att växa och utvecklas både på det personliga och det yrkesmässiga planet. Cirka 3 479 (1 790) personer anställdes under 2021 och en majoritet av befattningarna annonserades på den interna arbetsmarknaden.

Mångfald och inkludering

I våra hållbarhetsmål för 2030 ingår att uppnå en tredjedel kvinnliga chefer. Andelen kvinnor i chefspositioner ökade till 19,8 procent (18,5), andelen kvinnor i divisionernas ledningsgrupper var 20 procent (20) och andelen kvinnor i vår talangpool var 31 procent (33). 19 procent (19) av medlemmarna i ledningsgrupperna var icke-européer.

Mångfald och inkludering är ett högt prioriterat område. Under året initierade Sandvik Mining and Rock Solutions 280 aktiviteter på området och Sandvik Machining Solutions lanserade en portal för mångfald och inkludering för att dela information, inspiration och slutsatser från aktiviteter inom affärsområdessegmentet. Vi erbjuder utbildning i mångfald och inkludering genom en verktygslåda för ledarskapsutbildning som innehåller e-lärande, workshops och övningar. Alla nya medarbetare erbjuds vår nanolearning inom mångfald och inkludering. Vårt Bridge-program fokuserar på ledarskap över gränser och alla våra interna globala ledarskapsprogram innehåller utbildning om hur chefer kan arbeta med mångfald och inkludering.

Topp 300-chefer, nationaliteter

Cirkeldiagram som visar fördelningen av nationaliteter för topp 300-chefer. Sverige står för 46 % och Europa (exkl. Sverige) för 39 %. (tårtdiagram)

Andel kvinnor i chefsposition, %

Stapeldiagram som visar andelen kvinnor i chefsposition, % för 2017-2021. Andelen har ökat från cirka 17 % 2017 till närmare 20 % 2021. (linjediagram)

Medarbetarengagemang

År 2021 startade vi kvartalsvisa medarbetarundersökningar (QPulse). Syftet med dessa är att mäta medarbetarnöjdhet och engagemang mer regelbundet och få insikter för framtida förbättringsområden inom identifierade och prioriterade områden i realtid. Genomsnittet under året var ett engagemangsindex om 79 procent och ett inkluderingsindex om 78,5 procent med en svarsfrekvens om 57 procent. Åtgärder baserade på resultaten implementeras i alla affärsområden och koncernfunktioner. Vi kommer att fortsätta med QPulse under 2022 med en mer djupgående undersökning under fjärde kvartalet.

Alla medarbetare på Sandvik erbjuds minst ett individuellt utvecklingssamtal med sin chef per år. Samtalet behandlar tidigare prestationer, nya mål och utvecklingsplaner för kommande år. Under 2021 deltog 90 (95) procent av medarbetarna i utvecklingssamtal.

Under 2021 omfattades 54 (58) procent av medarbetarna av kollektivavtal.

Medarbetare per anställningskontrakt och kön

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Tillsvidare

7 308

7 418

30 434

30 010

37 742

37 428

Tidsbegränsat

439

545

1 291

1 511

1 730

2 056

Totalt

7 747

7 963

31 725

31 521

39 472

39 484

Medarbetare per anställningstyp och kön

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Heltid

7 071

7 310

31 195

31 015

38 266

38 325

Deltid

671

653

535

506

1 206

1 159

Totalt

7 742

7 963

31 730

31 521

39 472

39 484

Medarbetare per anställningskontrakt och region

 

Tillsvidare

Tidsbegränsat

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Europa

22 530

22 047

634

769

23 164

22 816

Nordamerika

4 449

4 757

13

27

4 462

4 784

Sydamerika

1 747

1 878

19

29

1 766

1 907

Afrika och Mellanöstern

1 883

1 943

245

250

2 128

2 193

Asien

6 216

5 860

804

965

7 020

6 825

Australien

942

959

19

17

961

976

Totalt

37 767

37 444

1 734

2 057

39 501

39 501

Nyanställda, ålder

 

2020

2021

 

Anställda

%

Anställda

%

Under 30

475

31

1 081

31

30–50

972

62

2 028

59

Över 50

114

7

340

10

Totalt

1 561

100

3 449

100

Nyanställda, kön

 

2020

2021

 

Anställda

%

Anställda

%

Kvinnor

406

23

850

24

Män

1 384

77

2 629

76

Totalt

1 790

100

3 479

100

Nyanställda, region

 

2020

2021

 

Anställda

%

Anställda

%

Europa

742

41

1 372

39

Nordamerika

302

17

1 047

30

Sydamerika

173

10

348

10

Afrika & Mellanöstern

81

4

143

4

Asien

387

22

400

12

Australien

105

6

169

5

Totalt

1 790

100

3 479

100

Personalomsättning, ålder

 

2020

2021

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Under 30

502

11

548

15

30–50

1 458

6

2 114

9

Över 50

1 100

10

1 219

11

Totalt

3 060

8

3 881

10

Personalomsättning, kön

 

2020

2021

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Kvinnor

646

8

841

11

Män

2 361

7

3 064

10

Totalt

3 007

8

3 905

10

Personalomsättning, region

 

2020

2021

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Europa

1 587

7

1 757

8

Nordamerika

683

15

803

17

Sydamerika

179

10

231

13

Afrika och Mellanöstern

120

6

160

8

Asien

385

6

802

13

Australien

106

11

162

17

Totalt

3 060

8

3 917

10

Medarbetare, kön och kategori

 

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Tjänstemän

26

27

74

73

53

54

Arbetare

12

12

88

88

47

46

Totalt

20

20

80

80

100

100

Medarbetare, ålder och kategori

 

Under 30 (%)

30–50 (%)

Över 50 (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Tjänstemän

8

8

64

64

28

28

53

54

Arbetare

15

15

57

57

28

28

47

46

Totalt

11

11

61

61

28

28

100

100

Andel kvinnor och åldersstruktur

 

 

Åldersstruktur, %

 

Andel kvinnor, %

Under 30

30–50

Över 50

Styrelsen

25

0

25

75

Koncernledningen

40

0

60

40

Chefer

20

1

68

31

Övriga medarbetare

20

13

60

27

Redovisningsprinciper

Statistik avseende antal anställda, motsvarande heltidstjänster (FTE), hämtas från koncernens finansiella konsolideringssystem. Antalet anställda har reviderats för 2014–2017 då vi nu rapporterar antal FTE för kvarvarande verksamhet, i linje med den finansiella redovisningen. All övrig medarbetardata (ålder, kön, personalomsättning, antal nyanställda, deltids- eller heltidsanställda, utvecklingssamtal, chefer etc) hämtas från koncernens gemensamma HR-system och omfattar 87 procent av Sandviks medarbetare. Dessa siffror sammanställs på årsbasis. Skillnader i totala antalet medarbetare i vissa tabeller beror på otillräcklig data. Vår definition av chef är en medarbetare som ansvarar för en organisation. Sandvik har en liten, ej signifikant, andel personal som är icke Sandvik-anställda.