Moderbolagets resultaträkning

MSEK

Not

2020

2021

Nettoomsättning

M2

9 599

12 244

Kostnad för sålda varor och tjänster

 

–1 877

–2 593

Bruttoresultat

 

7 722

9 651

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

–956

–904

Administrationskostnader

 

–1 382

–1 701

Forsknings- och utvecklingskostnader

M5

–1 386

–1 496

Övriga rörelseintäkter

M6

7

172

Övriga rörelsekostnader

M6

–1 055

–1 394

Rörelseresultat

M3M4M11

2 950

4 328

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

M7

–1 558

2 205

Ränteintäkter och liknande resultatposter

M7

448

301

Räntekostnader och liknande resultatposter

M7

–578

–543

Resultat efter finansiella poster

 

1 262

6 291

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

2 285

–134

Skatt

M8

–680

–1 223

Årets resultat

 

2 867

4 934