Översikt

Riskhantering

Sandviks riskhanteringsprocesser hjälper verksamheten att hantera och effektivt förebygga kritiska risker som har potential att påverka vår förmåga att nå våra strategiska och finansiella mål.

Förmågan att effektivt identifiera och hantera risker är betydelsefull för affärsmässig framgång i alla delar av Sandviks verksamhet.

Koncernens inställning till riskhantering följer vår decentraliserade struktur. Sandviks styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av riskhanteringen och Sandviks koncernledning säkerställer att en gemensam och effektiv process finns på plats.

Ledningsgrupperna för de olika affärsverksamheterna är ansvariga för den egna riskhanteringen. De måste följa minimikraven som definierats i The Sandvik Way.

En del av styrelsens krav är tydlig och transparent information om företagets risker samt om åtgärder för att förebygga dem inom all affärsverksamhet.

ERM – en del av det strategiska arbetet

Sandvik har implementerat ett riskhanteringsprogram (Enterprise Risk Management – ERM) som omfattar alla affärsområden, divisioner och funktioner inom koncernen. Ledningsgrupperna analyserar riskerna inom verksamheten och kopplat till deras strategiska mål minst en gång per år. Granskning och hantering av hållbarhetsrisker är integrerade i och är en viktig del av ERM-programmet. Metoden för ERM är ett verktyg för beslutsfattande, operationellt och vid projekt, liksom i strategiarbetet på olika nivåer i koncernen. Koncernledningen granskar och diskuterar Sandvik-koncernens risknivå och beslutar om koncernens riskprofil en gång per år. Till grund för koncernledningens bedömning av riskprofilen används organisationens aggregerade risker, extern riskbedömning samt bedömningar gjorda av koncernens ledningsgrupper. I december presenterades en ERM-rapport för 2021 som sammanfattade de viktigaste riskerna och förebyggande åtgärder inom koncernen för Sandviks revisionsutskott och styrelse. Styrelsens och revisionsutskottets engagemang i ERM-processen beskrivs mer på sidan om Styrelse.

Försäkring som ett riskhanteringsverktyg

Sandvik har skräddarsydda försäkringsprogram som hanterar riskerna kopplade till bland annat koncernens egendom, frakter och skyldigheter. Försäkringsbara risker utvärderas kontinuerligt och åtgärder tas för att minska dessa som en del av Sandviks strategi för skadeförebyggande. Med stöd av Sandviks skadeförebyggande standarder belyser riskutvärderingar möjligheterna att minska risken för avbrott i verksamheten samt att säkerställa koncernens förmåga att leverera till kunder. För att säkerställa kostnadseffektiva och skräddarsydda försäkringslösningar återförsäkras valda risker genom koncernens egna försäkringsbolag.

Kontinuitet i verksamheten och krishantering

Den globala policyn för riskhantering och tillhörande riktlinjer för kontinuitet i affärsverksamheten och krishantering ger förutsättningar för lokala ledningsgrupper att säkerställa att de kan agera i krissituationer och fortsätta affärsverksamheten på en acceptabel nivå. När en risk uppstår prioriterar Sandviks krishantering att minimera personskador, miljöskador och skador på Sandviks verksamhet, samt att säkerställa snabb återgång till normal verksamhet och skydd av företagets varumärken.

Internrevison och internkontroll i Sandviks riskarbete

Funktionen för internrevision följer regelbundet upp genomförandet av olika riskhanteringsprocesser såsom ERM-programmet, beredskapsplanering, krishantering och försäkringsprogrammen. Sandvik bedriver koncernomfattande internkontroller i syfte att förebygga finansiella risker men även affärsmässiga risker. Läs mer om program för intern kontroll på sidan Intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Sandvik-koncernens riskprofil

Sandvik-koncernens riskprofil är baserad på en nerifrån-upp, uppifrånner process. Divisioner, affärsområden och funktioner gör en första bedömning och Group Risk Management Council rekommenderar en ny riskprofil för koncernen utifrån resultatet av dessa bedömningar. Koncernledningen granskar förslaget utifrån ett övergripande koncernperspektiv och gör nödvändiga justeringar. Resultatet av denna årliga granskning presenteras i tabellen Sandvik-koncernens nyckelrisker 2021 tillsammans med exempel på vad de identifierade riskerna innebär för Sandvik och vilka aktiviteter som vidtagits för att hantera dem.

De övergripande identifierade riskerna överensstämmer väl med Sandviks strategi och huvudsakliga målsättningar. Omfattande aktiviteter för IT-relaterade risker pågår genom ett program för förbättrad digital säkerhet. Under det kommande året kommer stort fokus att läggas på övergripande risker relaterade till integration av förvärvade företag. Att attrahera och behålla talanger inom högt prioriterade områden har ytterligare understrukits. Inom vissa delar av vårt företag förväntas ökande protektionism och globala handelskrig bli utmaningar att hantera. Inom Affärsavbrott har bristen på komponenter, fraktkostnader och energiutbud tillkommit till följd av den nuvarande globala situationen.

Vi har valt att ta bort risken Hållbarhetskrav och -förväntningar. Hållbarhetsmålen för 2030 ligger i linje med nuvarande förväntningar och hållbarhet finns som en riskfaktor, inklusive motverkande åtgärder, i många av riskerna i koncernens riskprofil.

(foto)
Bränder eller explosioner är den enskilt vanligaste orsaken till störningar i verksamheten. Sandvik utvärderar regelbundet riskerna och vidtar förebyggande åtgärder, inklusive handlingsplaner för minskad påverkan. Materialskadorna från en brand är omfattande men kostnaderna för avbrott i verksamheten är många gånger högre.