K3 Intäkternas fördelning

Information om intäkter, kvarvarande verksamheten

 

2020

2021

Primära geografiska marknader

SMR1)

SRP1)

SMM

SMT

Other operations

Koncernen totalt

SMR

SRP

SMM

SMT

Other operations

Koncernen totalt

Europa

3 969

2 048

17 432

6 553

42

30 043

4 662

2 285

19 532

6 678

33 156

Nordamerika

6 521

1 260

7 094

4 052

116

19 043

8 558

1 685

8 003

3 238

21 483

Sydamerika

2 422

556

588

346

7

3 920

3 453

651

775

273

5 151

Afrika och Mellanöstern

6 875

664

263

270

110

8 181

8 488

741

301

248

9 778

Asien

6 856

1 547

6 861

2 320

17

17 601

7 760

1 799

7 811

2 883

20 252

Australien och Nya Zeeland

6 930

384

239

59

4

7 615

8 489

449

260

85

9 284

Totalt

33 572

6 459

32 477

13 598

297

86 404

41 409

7 610

36 681

13 405

99 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primära varukategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning av varor

30 422

6 172

31 905

13 523

236

82 259

38 228

7 349

35 255

13 328

94 160

Utförande av tjänster

2 401

278

565

75

3 319

2 314

253

1 415

77

4 059

Leasingintäkter

743

9

3

60

815

854

8

5

866

Övriga icke-varurelaterade intäkter

6

0

4

0

11

13

0

6

0

20

Totalt

33 572

6 459

32 477

13 598

297

86 404

41 409

7 610

36 681

13 405

99 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäktsförande av orderstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att intäktsföras efter 2022 fram till och med 2023

435

1

891

1 327

986

8

10

510

1 514

1)

Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

Redovisningsprinciper

Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag

Intäktsföring sker när kontrollen av en vara eller service överförs till kunden till ett belopp som återspeglar den förväntande ersättningen för de varor eller tjänster som tillhandahålls. Leverans av varor och tjänster består av skärvertyg för metall , gruvutrustning, rostfritt stål, ugnar, installation, support och underhåll.

Allokering av transaktionspriset

Transaktionspriset allokeras till respektive identifierat prestationsåtagande baserat på fristående försäljningspris. Detta innebär att de allokeras baserat på dess fristående försäljningspris i förhållande till summan av samtliga prestationsåtaganden. Om fristående försäljningspris inte finns, uppskattas det generellt genom anpassad marknadsbedömning eller förväntad kostnad med rimlig marginal. Rörlig ersättning allokeras generellt proportionerligt till samtliga prestationsåtaganden såvida det inte finns bevis för att hela den rörliga ersättningen är relaterad till ett specifikt prestationsåtagande.

Rörlig ersättning

Kontrakt med kunder kan inkludera rörlig ersättning såsom rörligt försäljningspris, rabatter eller returrätt. När en sådan komponent förekommer görs en bedömning för att avgöra om den identifierade delen av intäkterna och eventuella relaterade kostnader ska tas i en senare period. Vid bedömning av rörligt försäljningspris används den förväntade värdemetoden och intäkter redovisas när det är mycket sannolikt att återföring inte kommer att ske.

Signifikant finansieringskomponent

Då förskott erhålls från kunden justerar Sandvik ersättningsbeloppet för effekten för tidsvärdet av pengar. Sandvik använder lättnadsregeln att inte beräkna eller redovisa finansieringskomponenter om perioden mellan överföring av varor och tjänster till kund och betalning är 12 månader eller kortare.

Kostnader för att erhålla kundkontrakt

Kostnader för att erhålla ett kundkontrakt aktiveras inte om kontraktet har en löptid kortare än 12 månader.

Varuförsäljning

Intäkter från varuförsäljning (ex. skärvertyg för metall, gruvutrustning, avancerade rostfria stål och legeringar, produkter för industriell uppvärmning) redovisas då kontrollen för varan överförs till kunden. En bedömning av när kontrollen överförts baseras på kriterier såsom kundens fysiska besittning av varan, kundens godkännande av varan eller tjänsten, säljarens rätt att erhålla betalning samt att väsentliga risker och förmåner har övergått till kunden eller att den legala äganderätten har övergått till kunden. Vid försäljning av varor övergår kontrollen till kunden vanligtvis när väsentliga risker och förmåner har överförts, vilket oftast sker enligt leveransvillkor. För förändringar i kontraktstillgångar och -skulder, se not K20 och K25.

Vid försäljning av kundanpassade varor föreligger rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato, försäljningen intäktsförs över tid. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Om ett kontrakt innehåller återköpsklausul (buy-back) där kunden avgör om den ska nyttjas och kontrollen för varan har inte överförts, redovisas transaktionen som operationell leasing i enlighet med IFRS 16. Om kunden inte bedöms ha betydande ekonomiska incitament att nyttja klausulen, redovisas kontraktet genom att tillämpa principerna för rörlig ersättning.

Betalning erhålls generellt mellan 30–90 dagar från att kontrollen för varan övergått. I vissa kontrakt föreligger kortfristiga förskott innan varorna levereras. Kontrakt kan innefatta returrätt, förseningsavgifter, volymrabatter och inbyten, vilket ger upphov till överväganden avseende rörlig ersättning.

Tillhandahållande av tjänster

Intäkter hänförliga till tillhandahållande av tjänster (t.ex. installation, support och underhåll) redovisas över tid då kunden erhåller och förbrukar fördelarna i samband med att de erhålls. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Betalning erhålls generellt mellan 30–90 dagar efter slutförande av tjänsten.

Licenser

Intäkter från licenser (ex. lösningar för automatisering och optimering) vilka bedömts utgöra separata prestationsåtagande redovisas över tid, om kunden kan använda licensen i nuvarande skick och inga ytterligare förbättringar är förväntade eller nödvändiga. Om kunden har rätt att få tillgång till licensen samt framtida uppdateringar som ger förbättrad funktionalitet, intäktsförs licenserna linjärt över kontraktsperioden.