Utveckling inom affärsområden

Den 1 januari 2021 bildades det nya affärsområdet Sandvik Rock Processing Solutions utifrån den tidigare divisionen Crushing and Screening. Den kvarvarande verksamheten inom Sandvik Mining and Rock Technology bytte namn till Sandvik Mining and Rock Solutions. Under 2021 bestod Sandviks verksamhet av fyra affärsområden: Sandvik Mining and Rock Solutions, Sandvik Rock Processing Solutions, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och Sandvik Materials Technology.

Orderingång per affärsområde

MSEK

2020

2021

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions2)

34 832

47 460

36

29

Sandvik Rock Processing Solutions2)

6 571

8 524

30

32

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

32 677

37 680

15

16

Sandvik Materials Technology

11 910

15 234

28

25

Other operations

297

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

86 287

108 898

26

24

Avvecklad verksamhet

1

2

58

0

Koncernen totalt

86 288

108 900

26

24

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

2)

Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

Intäkter per affärsområde

MSEK

2020

2021

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions2)

33 572

41 409

23

16

Sandvik Rock Processing Solutions2)

6 459

7 610

18

19

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

32 477

36 681

13

14

Sandvik Materials Technology

13 598

13 405

–1

–4

Other operations

297

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

86 404

99 105

15

12

Avvecklad verksamhet

6

5

–14

0

Koncernen totalt

86 409

99 110

15

12

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

2)

Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

EBIT och EBIT-marginal per affärsområde

MSEK

2020

% av intäkter

2021

% av intäkter

Förän­dring, %

Förän­dring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions2)

6 400

19

8 220

20

28

21

Sandvik Rock Processing Solutions2)

990

15

1 255

16

27

37

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

4 606

14

8 058

22

75

38

Sandvik Materials Technology

492

4

1 379

10

180

61

Other operations

–578

e/t

0

0

e/t

e/t

Koncerngemensamt

–694

e/t

–257

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

11 216

13

18 654

19

66

31

Avvecklad verksamhet

–32

e/t

–10

e/t

e/t

e/t

Koncernen totalt

11 184

13

18 644

19

67

31

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter, justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

e/t=ej tillämplig.

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom infrastruktursindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 47 460 miljoner kronor (34 832), en ökning med 29 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 41 409 miljoner kronor (33 572), en ökning med 16 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 19,9 procent (19,1) av intäkterna och justerad rörelsemarginal uppgick till 19,9 procent (20,5) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –6 miljoner kronor (–485) var främst relaterade till ytterligare kostnader för reserver tagna under 2020.

Finansiell översikt1)

MSEK

2019

2020

2021

Orderingång

36 717

34 832

47 460

Intäkter

37 366

33 572

41 409

Justerad EBITA2)

7 821

7 018

8 659

Justerad EBITA-marginal2), %

20,9

20,9

20,9

EBIT

7 493

6 400

8 220

EBIT-marginal, %

20,1

19,1

19,9

Justerad EBIT2)

7 714

6 885

8 227

Justerad EBIT-marginal2), %

20,6

20,5

19,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

34,0

29,2

31,2

Antal anställda3)

12 452

12 442

15 574

Jämförelsestörande poster4)

–220

–485

–6

1)

Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster.

3)

Omräknat till heltidstjänster.

4)

Främst hänförliga till besparingsåtgärder under 2019–2020

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 8 524 miljoner kronor (6 751), en ökning med 32 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 7 610 miljoner kronor (6 459), en ökning med 19 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 16,5 procent (15,3) av intäkterna och justerad rörelsemarginal uppgick till 16,5 procent (16,1) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna var 0 miljoner kronor (–48).

Finansiell översikt1)

MSEK

2019

2020

2021

Orderingång

7 661

6 571

8 524

Intäkter

7 411

6 459

7 610

Justerad EBITA2)

1 197

1 038

1 255

Justerad EBITA-marginal2), %

16,2

16,1

16,5

EBIT

1 109

990

1 255

EBIT-marginal, %

15,0

15,3

16,5

Justerad EBIT2)

1 197

1 038

1 255

Justerad EBIT-marginal2), %

16,2

16,1

16,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

24,3

21,9

28,7

Antal anställda3)

1 777

1 736

2 091

Jämförelsestörande poster4)

–88

–48

0

1)

Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster.

3)

Omräknat till heltidstjänster.

4)

Främst hänförliga till besparingsåtgärder under 2019–2020.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom disruptiva tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad metrologi. Affärsområdets orderingång uppgick till 37 680 miljoner kronor (32 677), en ökning med 16 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 36 681 miljoner kronor (32 477), en ökning med 14 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 22,0 procent (14,2) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 21,3 procent (18,8) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om 255 miljoner kronor (–1 494) var främst relaterade till vinst från försäljning av fastighet och delvis från upplösning av reserver för långsiktiga kostnads- och besparingsåtgärder.

Finansiell översikt

MSEK

2019

2020

2021

Orderingång

41 163

32 677

37 680

Intäkter

41 123

32 477

36 681

Justerad EBITA1)

9 493

6 281

8 183

Justerad EBITA-marginal1)

23,1

19,3

22,3

EBIT

8 380

4 606

8 058

EBIT-marginal, %

20,4

14,2

22,0

Justerad EBIT1)

9 310

6 100

7 803

Justerad EBIT-marginal1), %

22,6

18,8

21,3

Avkastning på sysselsatt kapital, %

25,9

14,6

21,6

Antal anställda2)

18 453

17 301

20 435

Jämförelsestörande poster3)

–930

–1 494

255

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

För 2019–2020 relaterade till långsiktiga kostnads- och besparingsåtgärder. För 2021 främst hänförligt till vinst från försäljning av fastighet.

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Affärsområdets orderingång uppgick till 15 234 miljoner kronor (11 910), en ökning med 25 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 13 405 miljoner kronor (13 598), en minskning med –4 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 10,3 procent (3,6) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,5 procent (7,6) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –164 miljoner kronor (–540) var främst relaterade till separationskostnader, delvis nettade av upplösning av reserver för långsiktiga kostnads- och besparingsåtgärder.

Finansiell översikt

MSEK

2019

2020

2021

Orderingång

16 475

11 910

15 234

Intäkter

15 279

13 598

13 405

Justerad EBITA1)

1 787

1 032

1 548

Justerad EBITA-marginal1)

11,7

7,6

11,6

EBIT

1 444

492

1 379

EBIT-marginal, %

9,4

3,6

10,3

Justerad EBIT1)

1 787

1 032

1 543

Justerad EBIT-marginal1), %

11,7

7,6

11,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

11,0

3,9

11,3

Antal anställda2)

5 726

5 084

5 465

Jämförelsestörande poster3)

–343

–540

–164

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

Främst relaterade till långsiktiga kostnad-och besparingsåtgärder samt separationskostnader.